I dag holder finansminister Trygve Slagsvold Vedum en gjesteforelesning ved UiT Norges arktiske universitet, kalt «Statens pensjonsfond – for fremtiden og for hele Norge». Det er en oppfølging av forrige ukes lansering om at Statens pensjonsfond Norge (SPN) skal opprette en kapitalforvaltningsenhet i Tromsø. Enheten skal investere i unoterte selskap, altså selskap som ikke er på børs.

Liknende tanker har eksistert tidligere, men de har aldri blitt realisert. Blant annet har redselen vært at fagmiljøene kan bli for små.

I Tromsø har vi kompetansemiljøer som gjør det forsvarlig å opprette en enhet for pensjonsfondet. Ved UiT har vi Handelshøyskolen. Vi har også et etablert finansmiljø, med flere banker. Det er viktig å kople fondets virksomhet i nord på dette faglige miljøet.

På UiT ser vi for oss flere gode synergier. Blant annet håper vi å kunne bruke det nye fagmiljøet til å gjøre våre utdanninger bedre. Vi håper å kunne bruke deres hverdag i vår undervisning og masteroppgaver, men det er også mulig å se for seg en mentorordning der våre studenter koples på fondet, forhåpentligvis til felles nytte for begge parter.

Vi er flere som har ambisjoner om å utvikle Nord-Norge. Det er ikke nok i seg selv å flytte ut statlige arbeidsplasser. Likevel er dette et positivt trekk, siden pensjonsfondets Tromsø-enhet vil fylle et viktig rom som mangler i nordnorsk næringsliv i dag, nemlig tilgang på kapital.

Kapitaltilgangsutvalget påpekte i 2018 at virkemiddelapparatet er på plass i Nord-Norge. Den store mangelen er kompetent kapital som kan investere i prosjektene som kan bli virksomheter.

Ved UiT er vi opptatt av å være en bidragsyter til å utvikle landsdelen. Vi er tett på nordnorsk samfunnsliv og bidrar med forskning og kompetanse. Vi er opptatt av at våre ideer skal bli omgjort til samfunnsnytte, blant annet i form av bedrifter.

Mellom 2018 og 2021 har vi bidratt med følgende:

  • 80 nye teknologier
  • 200 innovasjonsprosjekter
  • 20 patenter
  • 6 nye bedriftsetableringer
  • 16 nye teknologier tilført etablert næringsliv (lisensavtaler)
  • 80% til nordnorske bedrifter

Bak disse tallene skjuler det seg viktige virksomheter som medisiner mot sjelden barnesykdom, kreftbehandling, planktoneventyr og nanoskopi, altså mikroskop som kan se inn i celler og se individuelle molekyl. Det har vært viktig for å kunne se Covid-19-virus, som er bare 150 nm stort og ikke mulig å se med tradisjonelle mikroskop.

Det er tall vi er stolte av, men det er ikke i nærheten av potensialet vi har. Fra vårt perspektiv har vi sett hvordan mangel på tilgjengelig kapital er et hinder for å omgjøre forskning og utdanning til innovasjon. Vi er helt avhengige av kapital som er villig til å investere.

SPNs enhet i Tromsø fyller et hull i markedet. Vi har mange virksomheter som ikke er på børs i Nord-Norge. Det er nok å tenke alle de små turistbedriftene som har poppet opp de siste årene, men det er mange andre eksempler på bedrifter som kan dra nytte av kapital. Det gjelder både bedrifter som eksisterer i dag, og bedrifter som ennå ikke har sett dagens lys.

Kapitaltilgang utrolig viktig for at våre ideer skal bli til virksomheter. Vårt håp er at dette kan bli en ny vår for innovasjon i Nord-Norge. Vi ser for oss et samspill mellom kapital og ideer, og håper at om noen år vil enda mer av forskningen ved UiT ha materialisert seg ute i samfunnet.

Sammen er håpet at vi kan utvikle landsdelen, bidra til løsninger verden trenger, arbeidsplasser og bolyst for ungdommen. UiT er klare til å gjøre vår del av jobben, forhåpentligvis i tett samspill med det nye Tromsø-kontoret til Statens pensjonsfond Norge.

Velkommen til Tromsø, finansminister Vedum.

  • I den opprinnelige versjonen av dette innlegget skrev UiTs rektor at det er Oljefondet som skal etablere kontor i Tromsø. Dette er ikke riktig, og er av redaksjonen korrigert til Statens pensjonsfond Norge - som altså forvalter den innenlandske delen av Statens pensjonfonds investeringer.