Skadedyr, hva er det? I følge norsk leksikon er skadedyr et dyr som til dels er meget skadelige for kulturplanter, næringsmidler, og helsefarlige for husdyr og mennesker.

Den første definisjonen på skadedyr omhandler altså en art som «skader» kulturplanter. I kjølvannet av moderne jordbruk blir for eksempel det store mangfoldet av kulturplanter etter hvert borte, og erstattet av noen få, høytytende sorter. Det biologiske mangfoldet reduseres dessverre med rekordfart i naturen vår - både på land og i hav.

For eksempel til havs har halvparten av alle tropiske koraller blitt borte på 30 år. Det er en gjennomsnittlig nedgang av det biologiske mangfoldet på globale virveldyrarter på hele 68% siden 1970. Og utryddelsen av landlevende planter er dobbelt så høy som for virveldyr!

Det er vi, menneskedyret, som er ansvarlige for dette. Så vi er altså skadelige for kulturplanter både på land og i vann i likhet med definisjon på skadedyr.

Det neste punktet på definisjonen av skadedyr omhandler «skade» på næringsmidler. Når det gjelder våre næringsmidler, er vel det viktigste vi har vår daglige mat. I følge norsk Østfoldforsknings beregninger kaster vi om lag 357.000 tonn mat bare i Norge hvert år, fordelt mellom matindustrien, dagligvarebransjen, grossistene og husholdningene. På verdensbasis er dette naturligvis i mye større omfang, men med lik trend. På samme tid har antall mennesker som sulter økt siden 2014 med rundt 60 millioner mennesker i verden.

I 2019 var omtrent 690 millioner mennesker rammet av sult, eller 8,9 prosent av verdens befolkning. I tillegg til dette, utarmer vi jorda via jordbruk slik at ytterligere matproduksjon vanskeliggjøres.

Det er menneskedyret selv som ødelegger egne næringsmidler og ressurser i stort omfang, og man kan ergo trekke en parallell mellom menneskedyret og skadedyr som her begge framstår som ødeleggende på næringsmidler.

Den siste definisjonen på skadedyr definerer at det aktuelle skadedyr altså skal være helsefarlige for både husdyr og mennesker. Og under dette punktet er det vel strengt tatt ikke nødvendig å si så mye, for likheten er slående. Selvsagt er menneskedyret prakteksempelet på å være helsefarlig for seg selv, sine medmennesker, våre husdyr og alle andre ville dyr.

Det finnes vel ikke make på denne jord av art som har utryddet og ødelagt så mye som menneskedyret. Innenfor menneskdyret har man sett eksempler på store grupper individer som har slaktet ned hele befolkninger i forbindelse med Holocaust. Og det fins mange flere grusomme eksempler på lignende større nedslaktninger innenfor samme art.

Vi er også en stor fare for egen helse. Ingen annen art på jorda forgifter seg selv til døde med alkohol, narkotika og sigarettrøyk. Videre spiser vi oss til sykdom og død, via inntak av for store mengder av industrilaget ultraprosessert mat og godterier, som både ødelegger vår egen helse men også miljøet. I tillegg sender vi via industri ut miljøgifter som skader helsa vår og selvsagt også miljøet.

Mennesket er i tillegg til dette også ansvarlig for å utrydde mange dyrearter. Som nevnt her over er det en gjennomsnittlig nedgang av det biologiske mangfoldet på globale virveldyrarter på hele 68% siden 1970, og dette er ren fakta som er svært alarmerende. Flere mener man er inne i den sjette masseutryddelse og at denne er menneskeskapt.

Så hvis man oppsummerer dette så er skadedyr en art som volder skade på mennesker, husdyr, kulturplanter og næringsmidler. Dette passer jo ikke på måsene.

Så hvordan våger du, Skjalg Fjellheim, å kalle de få rødlistede måsene som er igjen etter våre herjinger, for skadedyr? Kan det heller være at det er vi som er skadedyrene her?