Tromsøbolig KF (Trobo) er nå opprettet i Tromsø kommune. Det kommunale boligforetaket etableres etter samme lest som det kommunale boligforetaket i Oslo.

Som i Oslo vil altså Trobo fremover også kreve gjengs leie fra sine leieboere. Det kan bety at flere av dem som leier hos kommunen i dag, kan få betydelig høyere leiepriser.

Gjengs leie følger riktignok ikke markedsleien. Men den baserer seg på hva som er gjennomsnittet i etablerte leiepriser, på lignende objekter, i lignende stand, og på lignende beliggenhet.

I realiteten betyr det at hvert tredje år kan kommunen oppjustere leia i takt med leieøkning på det private markedet, ifølge Leieboerforeninga. Leia kan også justeres ned, skulle markedet svikte, men det er usannsynlig at Tromsø vil bli billigere by å bo i fremover.

Kommunen overfører 1.100 boliger, samt 300 leiekontrakter, til dette foretaket. Så er altså planen at det frem til 2030 skal skaffes 1.300 boliger til. Det gjør foretaket til en forvalter av milliardverdier.

Det positive med etableringen er at kommunen ikke kan hente penger fra foretaket for andre kommunale behov. Overskuddet skal brukes på vedlikehold av boligene, som allerede har et vedlikeholdsetterslep på en milliard kroner.

Utfordringen er å etablere et modell for gjengs leie som ikke fører til urimelig høye kostnader for leieboerne. I Oslo har innføringen av gjengs leie betydd at mange av de svakest stilte innbyggere i kommunen plutselig fikk uoverkommelig høye leiepriser.

Det ble forsøkt korrigert med en ekstra bostøtte, som var basert på leietakernes inntekt. Men om inntekten overskred en viss sum, ble støtten trukket. Det betød at flere måtte se seg nødt til å si fra seg inntektsgivende arbeid - for å ikke overskride grensen.

I effekt ble gjengs leie, pluss Oslo-støtte, en større fattigdomsfelle.

Tromsø gjør klokt i å ikke gå i samme fella.

– Vi så fra etableringen i Oslo at akkurat dette med gjengs leie ble det mye spørsmål rundt. Her bør vi koble oss på kommunikasjonsressurser. Informasjon bør ut raskt, uttalte nestleder Marit Jakobsen Leganger til styret, melder Nordlys.

Jakobsen Leganger er til daglig administrerende direktør i Boligbygg Oslo KF.

Det er ikke kommunikasjonsressurser som burde bli den viktigste prioriteringen for Tromsøbolig KF.

Heller burde det være slik at styret instrueres godt av politisk ledelse i Tromsø kommune til å lære av feilene Oslo har begått overfor sine svakest stilte leieboere.