Vi lever i et av verdens rikeste land – Men det betyr ikke - at vi er et rettferdig land.

Økonomisk og sosial ulikhet er sammen med klimakampen de største politiske utfordringene vi står overfor som samfunn.

De som har mest fra før, får mer å rutte med, mens gapet til de som har mindre blir stadig større.

I dag har de ti prosent med lavest inntekt, som utgjør 270 000 mennesker, dårligere kjøpekraft enn de hadde for ti år siden.

Det betyr at den prosentvise stigninga på f.eks. melk og andre livsnødvendige varer er høyere enn lønnsutviklinga. Disse 270 000 må velge mellom mat, betale for fritidsaktiviteter for barna sine, eller om det i det hele tatt blir noen ferie.

Over 100 000 norske barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Eller som det kalles på godt norsk; I fattigdom

Å vokse opp i en slik situasjon er forbundet med økt risiko for problemer på de fleste områder av barns utvikling, som språk, kognitive ferdigheter, adferd og helse.

Samtidig som ny forskning viser at en av fem kroner går til den rikeste en prosenten i Norge. Det er dobbelt så mye som man tidligere har trodd. Dette er likt som i USA.

Det er en bekymringsfull utvikling, fordi den økte konsentrasjonen av økonomisk makt på sikt kan bli en trussel mot demokratiet. Ulikhet kan påvirke den enkeltes mulighet til utdanning, god helse og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Velferdsstaten er under angrep fra høyreregjeringa hver eneste dag.

De har gjennomført mange usosiale kutt som har rammet vanlige folk på en urettferdig måte.

  • Fjerna opptjening av feriepenger for arbeidsledige
  • Fjerna brillestøtten for svaksynte barn
  • Kutta i fri rettshjelp
  • Innført egenandeler for fysioterapi for folk med alvorlige lidelser.

Dette er bare toppen av galskapen som er summen av høyreregjeringens usosiale og urettferdige politikk.

Vi er nødt til å ha tiltak som utligner forskjellene mellom folk.

Det viktigste vi må forsvare, er velferdsstaten. Velferdsstaten skaper trygghet og frihet for enkeltmennesket til å skape sine liv uten å være redd for at fattigdom og utenforskap venter rundt neste sving. Velferdsstaten er frihet for alle.

Dagens regjering har i to perioder bevist at det er rikfolk som betyr noe og ikke vanlige arbeidsfolk.

Derfor er det viktigere enn noen gang, å få til et nytt politisk flertall!

Vi har nå en enorm mulighet til snu utviklinga. Redusere forskjellene i makt og rikdom, styrke velferdsstaten og helse og utdanning, gjennomføre en reform av boligmarkedet slik at folk får seg et trygt steg å bo, og snu sentraliseringa.

Fagforbundet og SV har lange tradisjoner for samarbeid. Vi står sammen i kampen.

For vår frihet handler om like muligheter til alle. Solidaritet og fellesskap med hverandre

Trua på en bedre verden. Hvor mennesket er satt i sentrum.

Og politikk betyr noe!