Vi i Tromskomitéen for jernbane ble glade da vi fikk høre om vedtaket Stortingsflertallet fattet i forbindelse med behandlingen av Nordområdemeldingen den 20. april. Vi har kjempet for utbygging av en transporteffektiv, rask og miljøvennlig kommunikasjonsåre gjennom HELE landet i flere tiår og opplevd ulike politiske initiativ etterfulgt av utredninger, som har det til felles at de havnet i «skuffen». Men i løpet av de siste årene har det kommet en ny «glød» i saken. Folk vil ha jernbane i nord! Meningsmålinger fra 2019 viser flertall for Nord-Norgebanen både blant velgere i Troms og Finnmark, men også nasjonalt – seks av ti nordmenn er positive til jernbane i nord.

En grunn til at banen må bygges er hensynet til regionforstørring og mulighetene for å etablere større bo- og arbeidsmarkeder. En annen grunn er å bedre trafikksikkerheten. Vi som kjører på nordnorske veier opplever ofte risikofylte situasjoner, der vogntog er involvert, særlig vinterstid. En tredje grunn er å tilrettelegge for grønn turisme, som vi kan forvente mer av. Tenk på en togtur fra kontinentet til Tromsø hvor man opplever arktiske naturfenomener som midnattssol, eller mørketid og nordlys. Helt utslippsfritt!

Men det som kanskje trumfer alt er muligheten for en rask og klimavennlig transport av sjømat. I 2018 gikk 160 000 tonn (!) sjømat over grenseovergangene i Nord-Norge med vogntog. En dobling av sjømatproduksjon i nord er realistisk – med kraftig økning av co2 utslipp – hvis Nord-Norgebanen ikke bygges.

Engasjementet fra folk og lokale politikere fra flere partier har ført til at Nord-Norgebanen igjen er på dagsorden i regjeringen og på Stortinget. Det har gitt seg ulike utslag, blant annet disse tre:

1) Regjeringen har igangsatt arbeidet med en KVU (konseptvalgutredning) om transportløsninger i Nord-Norge, der det i mandatet heter at «vurderinger av behovet for forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø, vil være viktige temaer for utviklingen av konsepter i KVUen. For Nord-Norge banen skal også delstrekninger utredes, herunder Fauske-Narvik, Narvik-Tromsø og Narvik-Harstad».

2) Stortingsrepresentantene Per Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Fylkesnes (SV) fremmet sammen et forslag til Stortinget i 2019 om at «Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.»

3) Forslaget til Amundsen/Fylkesnes fikk ikke flertall da det ble fremmet i 2019, men nå har altså også Ap og Sp kommet på banen og sikrer stortingsflertall for å igangsette arbeidet for å realisere Nord-Norgebanen.

Til sammen viser dette at et bredt flertall på Stortinget ser på Nord-Norgebanen som en løsning for fremtidens transportbehov. Det er mulig det siste vedtaket går noe lenger i å være forpliktende enn regjeringens KVU, da man ber om å igangsette arbeidet med å «realisere» Nord-Norgebanen. Men også Ap har vært klar på at utredninger må til.

Vi og mange med oss er utålmodige nå. Neste mulighet for å bringe saken videre er ved Stortingets behandling av NTP 2022-2033 senere i vår. Tromskomitéen for jernbane vil oppfordre alle ordførere langs traséen og kommune- og fylkespolitikere til å påvirke sine partier på Stortinget til å bringe jernbanen vår enda en etappe videre i neste NTP.

Sammen fortsetter vi kampen!