Dette valget er et veivalg. Nord-Norge trenger politikere som er på jobb for landsdelen. Derfor må du stemme Høyre 13. september.

Gjennom åtte år har Høyre styrt landet. Erna har loset oss gjennom oljekrise, flyktningkrise og koronakrise. Samtidig har helsekøene gått ned, flere fullfører skolen og elevene mer, og vi har kuttet utslipp samtidig som vi har skapt nye arbeidsplasser.

Ofte blir vi spurt om hva Høyre har gjort for Nord-Norge. Her er noe av de viktigste vi har gjort:

 • Bygger ny E6 gjennom Kvænangsfjellet
 • Bygger ny innfartvei til Tromsø
 • Hålogalandsveien som er det største samferdselsprosjektet i Nord-Norge
 • Styrket den statlige overføringen til fylkesveiene for å gjøre veiene bedre
 • Gjort det mer attraktivt å være lærer i Nord-Norge og ansatt flere lærere
 • Sørget for at flere fullfører videregående skole i Troms
 • Flere studieplasser på UiT Norges arktiske universitet
 • Styrket studiesentrene i Midt-Troms og Nord-Troms slik at flere kan ta utdanning der de bor
 • Bygd flere studentboliger i Tromsø og Harstad
 • Innført fraværsgrensen slik at elevene er mer på skolen
 • Styrket beredskap: ny redningshelikopterbase og politihelikopter til Troms
 • Investert tungt i Forsvaret for å styrke forsvarsevnen, blant annet gjennom at vi etablerer en fjerde manøverbataljon i Brigade Norge og skal kjøpe inn nye stridsvogner og nye helikoptre.
 • Økt barnetrygden for alle barn, og med 7 200 kr for barn opp til 6 år
 • Helsekøene er redusert, og ventetiden går ned
 • Senket skattene og avgiftene for folk og bedrifter

Men valg handler ikke først og fremst om hva man har gjort, men hva vi skal gjøre. Derfor har Høyre ambisjoner på vegne av Troms også de neste fire årene.

Vi skal knytte by og land sammen

I nord spiller vei og infrastruktur en avgjørende rolle. Fra ytterst på Skjervøy til innerst i Kvæfjord er vi avhengig av gode veier å kjøre på. Folk og næringsliv skal kunne komme seg raskt og trygt frem. Uten gode veier kan heller ikke næringslivet levere varene sine på en forutsigbar og god måte. Høyre har doblet samferdselsbudsjettet gjennom våre år i regjering, men vi har fortsatt mye ugjort. Derfor må vi fortsette Høyres satsning på bedre fylkesveier, tryggere riksveier, gode havner og utbygging av flyplasser.

Vi må fortsette kompetanseløftet

En av de største utfordringene for vår region er at vi mangler kompetent arbeidskraft. Derfor har Høyre satset på kunnskap i skolen. Vi må fortsatt ha flere lærere inn i skolen, slik at hver elev kan bli fulgt opp tett. En forutsetning for at elevene skal lære er også at de er til stede på skolen, og derfor vil Høyre beholde fraværsgrensen i videregående skole.

Det må også bli enklere å ta utdanning nærmere der folk bor. Høyre vil ha flere studietilbud i distriktene slik at det blir enklere å rekruttere den kompetansen man trenger. UiT er vår viktigste kunnskapsmotor i nord, og må fortsatt bli tilført flere studieplasser og nye tilbud.

Du skal få hjelpen du trenger når du blir syk

Høyre vil skape pasientens helsetjeneste, hvor det viktigste er at pasientene får en god og rask behandling. Det viktigste for Høyre er ikke om det tilbudet kommer fra det offentlige eller private, så lenge staten tar regningen. Gjennom fritbehandlingsvalg har helsekøene innen rus og psykiatri gått ned med en måned fra 66 til 33 dager. Høyre går til valg på å utvide ordningen til å gjelde flere. Halvparten av oss møter psykiske utfordringer i løpet av livet. Vi har bevilget 1,3 milliarder til skolehelsetjenesten, og vil gi flere rask og god psykisk helsehjelp.

Vi i Troms Høyre har store ambisjoner for regionen vår. Vi vil at det skal skapes flere arbeidsplasser over hele Troms, at helsetjenestene først og fremst skal handle om pasientene og at elevene i Nord-Norge får de mulighetene de trenger for å lykkes.

Troms Høyre er sultne på 4 nye år, vi håper du er det samme!