Gå til sidens hovedinnhold

Jeg håper dette svaret vil berolige alle som er bekymret for framtidas eldreomsorg i Tromsø

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Willy Widding kommer i avisene med en innstendig oppfordring til oss politikere i Tromsø om å ruste opp eldreomsorgen og få bygd nok sykehjemsplasser for å dekke behovet nå og i framtida. Jeg har full forståelse for at spørsmålet blir reist, for det har vært prøvd ut noen kortsiktige innsparingstiltak som ikke har tatt nok hensyn til den belastningen det medfører for folk at vi ikke kan gi et tilbud om sykehjemsplass når det oppstår et behov. Det har skapt mye unødvendig frustrasjon.

Jeg håper dette svaret vil berolige både Widding og alle som er bekymret for framtidas eldreomsorg i Tromsø. Det er tverrpolitisk enighet om en stor satsning for å sørge for at vi har tilstrekkelig med sykehjemsplasser til å dekke behovet. Kommunestyret har vedtatt en opptrappingsplan for kapasiteten til heldøgnsomsorg. Hvor stort behovet for sykehjemsplasser vil bli om 10 år er vanskelig å beregne eksakt, det avhenger til dels av hvordan vi rigger hele omsorgstjenesten, - fra forebyggende tiltak via hjemmetjenesten til de mest spesialiserte tilbudene på Helsehuset og sykehjemmene. Vi jobber derfor også med å etablere flere dagsenter, lavterskel aktivitetstilbud, velferdsteknologiske løsninger og tilpassede omsorgs- og velferdsboliger.

Antall sykehjemsplasser ved Kvaløysletta sykehjem økes med 14, til total 48 plasser nå i høst. Til neste år åpner vi et gjennomgangsbygg ved Kroken Sykehjem med 26 plasser og opptrapping til totalt 46 plasser i 2023. 10 plasser skal være særlig forsterkede plasser tilrettelagt for pasienter med atferdsutfordringer og psykiske lidelser/rus med demens. Det utarbeides nå utlysning av prosjektlederstilling for å sikre at arbeidet skal gå etter planene.

Vi har også vedtatt å bruke 5. etasje på Seminaret med 29 plasser når avlastningsboligene på Sommerlystveien står ferdige. Plassene ved Kroken sykehjem og Seminaret er tenkt avviklet når det nye Kvaløysletta Bo- og velferdssenter med 160 plasser står ferdig i 2027/28.

Parallelt har vi en plan for å anskaffe flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning ved Otium og i Nansenveien. Alle etasjene på Laureng skal tas i bruk etter brannsikring, og vi har et pilotprosjekt som utvikler nye måter å jobbe innen hjemmetjenesten for å ruste opp tjenesten med tanke på at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig i tråd med egne ønsker og muligheter. Med en stor økning av den eldre befolkningen må vi kunne gi tjenester på mange og riktige nivå. Det er også helt avgjørende at det utdannes nok helsepersonell, i tillegg til at det må satses mer på helseyrkene for å gjøre dem mer attraktive i et langsiktig perspektiv.

Opptrappingsplanen viser at vi i 2030 vil ha 905 heldøgns omsorgsplasser i Tromsø mot 608 i dag. Det er vanskelig å beregne om det vil dekke det eksakte behovet, men det er i hvert fall en betraktelig økning fra dagens nivå. Om 10 år vil nær en tredel av befolkningen være seniorer, altså over 65 år, og statistisk sett vil etterspørselen etter heldøgnsomsorg øke i takt med demografiutviklingen.

Kommentarer til denne saken