Politisk redaktør Skjalg Fjellheim har et brennende engasjement for norsk fiskerinæring. Det er bra. Det er dessverre svært unyansert av Fjellheim å påstå at næringen selv har fått utforme politikken uforstyrret, med statsrådene som seremonimestere. Da er det behov selv for en avtroppende statsråd å nyansere virkeligheten. Så får en ny statsråd fra en ny regjering svare for seg når den tid kommer.

Fjellheim skrev i Nordlys at Riksrevisjonen kommer med "drepende konklusjoner" om retningen i norsk fiskeripolitikk". Nei, de kom ikke med noen drepende konklusjoner, men de har rettet kritikk mot fiskeriforvaltningen i håndteringen av noen saker i 2008.

Venstresiden i politikken har begjærlig plukket bruddstykker fra Riksrevisjonens rapport og laget historier som passer inn i en ønsket virkelighet om at det går så dårlig i kystsamfunnene. Finnmark har for eksempel styrket sin posisjon i fiskeri-Norge og dramatisk økt sin andel av verdien av landet fisk. Samtidig har antall fiskefartøy under 15 m økt i Finnmark de siste ti årene. Dette er fakta som ikke passer inn i historiefortellingen til Rødt/SV/SP og tom AP (som vel må regnes som hovedansvarlig for fiskeripolitikken de siste 30 årene). Partiene bak den nye regjeringen har skapt forventninger de ikke kommer til å innfri. De har lovet for mye.

SP har for eksempel sluppet Geir Adelsten Iversen i fri dressur i Finnmark med lovnader om økte kvoter til sjarkfiskerne mens SP i Stortingsprogrammet har programfestet stabilitet i kvotefordelingen (ca. det samme som står i dagens regjeringserklæring).

Det vil alltid være rom for forbedringer på ethvert politikkområde. Riksrevisjonen kom med noen anbefalinger for fiskeripolitikken. Alle anbefalingene fra Riksrevisjonen er under oppfølging, som for eksempel at endringer i kvotesystemet må konsekvensutredes i tilstrekkelig grad.

Riksrevisjonen peker blant annet på at eierskapet er konsentrert på færre hender. Dette er et resultat av en villet politikk fra et bredt flertall på Stortinget gjennom flere tiår. Overkapasitet i fiskeflåten måtte tilpasses mengden fisk det er bærekraftig å fiske. Vi har lyktes med dette og å skape en lønnsom fiskeflåte med en gjennomsnittlig inntekt på 900.000 i fjor for en norsk fisker.

En slik utvikling i eierskapet er ikke i seg selv betenkelig. Fiskeriforvaltningen lever ikke i et vakuum, men påvirkes av den generelle samfunnsutviklingen og de økte kravene til effektivitet og lønnsomhet som denne stiller. Det samme ser vi i alle næringer.

Jeg mener at endringene i kvotesystemet har virket, og at en langt på vei har oppnådd ønskede virkninger. De har utvilsomt bidratt til målet om økt lønnsomhet, samtidig som myndighetene har balansert de ulike politiske målsettingene som kvotesystemet skal ivareta. Det har også vært bred politisk enighet om at en ønsker en fortsatt variert flåtestruktur med små og store fartøy som skal kunne drives med lønnsomhet. Fiskeflåten skal fortsatt ha en rolle med hensyn til bosetting og sysselsetting langs kysten. Derfor er det satt grenser for hvor mange kvoter som kan plasseres på én kjøl, og for muligheten til strukturering.

Når det er sagt, har denne regjeringa tatt Riksrevisjonens rapport på ramme alvor og vi er i gang med å følge opp Riksrevisjonens mer konkrete anbefalinger av tiltak som bør vurderes. Jeg er enig med Riksrevisjonen i at det kan være naturlig å vurdere på nytt om det bør innføres eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten. Fiskeridirektoratet har derfor sendt på høring forslag til eierkonsentrasjonsregler i kystflåten med høringsfrist 16. oktober. Vi er også i gang med å vurdere leiefartøyordningen for nybygg.

Utfordringen fremover blir å forsøke å få til økt verdiskaping og mer aktivitet i flere kystsamfunn basert på fiskeressursene våre. For å få dette til må det være enkeltpersoner eller bedrifter som ser muligheter til lønnsom drift. Det holder ikke bare med politiske vedtak.

Som avtroppende statsråd er jeg stolt over hva denne regjeringa har fått til. Jeg er også stolt over fiskerinæringen og de mange engasjerte og flinke folkene i næringen. Det viktigste er at vi har ei bærekraftig forvaltning av bestandene. Det er en forutsetning for samfunnsøkonomisk lønnsomhet og sysselsetting i distriktene.