Tromsø kommune gjør innkjøp for mange millioner kroner hvert år – innkjøp som skal gjøres i henhold til loven om offentlige anskaffelser. Den loven bør være velkjent for en kommune, men i Tromsø kan det se ut som om det er på tide med kompetanseheving.

Stadige innkjøpsskandaler kan tyde på det.

Loven om offentlige anskaffelser er mer enn et hodebry for overarbeida administratorer i kommunen. Den er et av de viktigste styringsverktøyene i Norge. Den bestemmer at innkjøp gjort av det offentlige skal følge visse forskriftsfestede kriterier innen miljø- og klima, arbeids- og lønnsrettigheter, innovasjon, sosiale forhold og menneskerettigheter.

Loven sier også spesifikt at kommunene skal stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten.

Det er altså en samfunnsbyggende lov vi har med å gjøre. Ikke en ubeleilighet for kommunen.

De offentlige etatene i Norge er de største innkjøpere i av tjenester og varer i dette landet. Det gir en enorm påvirkningskraft, som Tromsø kommune må forvalte med mye større respekt enn vi har sett hittil.

Kommunen kan for eksempel virke ekstremt konkurransevridende hvis de ikke setter ut de store anskaffelsene til anbud.

Anbud fungerer kanskje ikke alltid etter formålet, og det kan diskuteres om de i altfor stor grad vekter pris som det viktigste kriteriet. Man har sett at det har gått på bekostning av kvalitet i enkelte saker.

Men anbud skal sikre to ting: Den ene er at kommunen ikke sløser med skattebetalernes penger. Den andre er at flere bedrifter får muligheten til å konkurrere åpent om lukrative kontrakter med det offentlige. Det sikrer tillit.

Konkurranse er viktig for utviklingen av næringslivet. Uten et regelverk som ivaretar konkurransen i offentlige anskaffelser kan bedrifter gå til grunne.

Det er ikke valgfritt for Tromsø kommune å forholde seg til anskaffelsesloven. Kommunaldirektøren Stig Tore Johnsen må gjøre det til en prioritet å rydde opp i dette rotet.

Men det er ikke bare enkelte ledere som må ta ansvar her. Det må bygges gode systemer i kommunen som kan fange opp brudd på loven, raskt.

Heldigvis trenger man ikke å finne opp hjulet sjøl – det er mange offentlige etater som helt fint klarer å følge anskaffelsesloven til punkt og prikke.