Forskjellene øker i Norge. En av de største forskjells-driverne har lenge vært de urettferdige rammebetingelsene mellom de som eier en bolig og de som er prisgitt et uregulert leiemarked. Den pågående pandemien akselerer disse forskjellene. Med massearbeidsledighet og omfattende permitteringer som et dystert bakteppe, så må det nå fokuseres på konkrete politiske tiltak for å redusere forskjellene på boligmarkedet.

Alle som eier boliger i urbane strøk av landet nyter for tida godt av lavrente og skattefradrag og stor verdistigning på sine boliger.

I de større byene her i landet, inkludert Tromsø, er husleiene på utleiemarkedet på et så skyhøyt nivå at uformuende leietakere med normale inntekter eller på trygd ikke har sjanse til å spare seg opp egenkapital for å kunne komme seg inn på boligmarkedet. Store deler av nettolønna går til å betale husleie. For mange mennesker i dette landet er den rådende boligpolitikken blitt ei gedigen fattigdomsfelle.

Styret og årsmøtet i Tromsøya Arbeiderlag har gjennom enstemmige vedtak oversendt følgende forslag til sentralstyret og programkomiteen i Arbeiderpartiet foran landsmøtet i april:

  • Leietakere får skattefradrag for husleia, etter samme modell som rentefradraget for boliglån. For tida er skattefradraget på 22%.
  • Det innføres offentlig husleieregulering i de større byene i Norge. De kommunale husleienemndene gjeninnføres.

Styret og årsmøtet i Tromsøya A-lag ber om at Ap sentralt tar disse to forslagene på alvor og legger dem fram for landsmøtet med positiv innstilling til vedtak.

Ap-landsmøtet vil gjennom å vedta disse to forslagene bidra til rettferdige, konkrete endringer og forbedringer for alle som sliter på boligmarkedet.

Det handler blant annet om ungdommer uten formuende foreldre, uformuende arbeidstakere med vanlige inntekter, arbeidsledige, permitterte og trygdete. Og det handler om mange. Halvparten av skatteyterne i Tromsø har inntekter på under kr. 300.000.

35 års markedsstyrt boligpolitikk har vært svært vellykket for flertallet av boligeiere her i landet. Nå MÅ skjevhetene og urettferdighetene gripes fatt i. Vi ser fram til Ap-landsmøtet i april!

For ordens skyld: Distriktene sliter med særegne, alvorlige utfordringer på boligmarkedet, som ikke er tema her. Forslaget om skattefradrag for leietakere omfatter sjølsagt alle, i hele landet.