Gå til sidens hovedinnhold

Ingenting er avgjort

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Beboere i Kroken er bekymret for at vi har deltatt på et møte med Eiendomsgruppen i Nord-Norge. Det er fint at det er engasjement rundt utbyggingsplaner i Tromsø. En viktig del av vår jobb er å ha møter med ulike interessenter. Vi har faktisk møter med absolutt alle som ber om det.

En privat utbygger (og andre) som ønsker å utvikle et område eller en eiendom har rett til å fremme sitt eget forslag om regulering. Denne retten gjelder selv om man tidligere har fremmet en plan, og denne har blitt avvist. Et nei til en konkret reguleringsplan, vil derfor egentlig aldri være et endelig nei til å utvikle et område. Det konkrete området det er snakk om her, i Kroken vest – er et område som har vært avsatt til bolig i veldig mange år. Det er sånn sett ikke overraskende at eier av tomta har et ønske om å utvikle denne.

På generelt grunnlag er vi som politiske ledere i Tromsø kommune opptatt av å få regulert flere boliger i Tromsø. Det trenger vi. Og i fremtiden må vi utnytte allerede utbygd infrastruktur bedre. Det betyr at vi må bygge tettere slik at flere boenheter må kunne ta del av samme infrastruktur, som vann, avløp, gang og sykkelveger mm. Det skyldes mange ting, men blant annet hensynet til kommunens økonomi og nasjonale krav om nullvekstmål. På bakgrunn av dette og etterspørsel i markedet opplever vi at det er veldig mange utbyggere som ønsker å gjøre endringer på antall boenheter i allerede regulerte boligplaner. Dette er sånn sett prosjekter og planer som kan være i kontinuerlig endring frem til endelig realisering, som kan skje rett etter vedtak av plan, mange år etterpå, eller aldri.

Når det gjelder det konkrete planinitiativet, så vil det være kommune og byutviklingsutvalget som vurderer om det skal legges ut på offentlig ettersyn eller ikke. Utvalget baserer sine vurderinger på den faglige vurderinga til administrasjonen i kommunen, samt andre innspill som for eksempel naboer, utbygger, partilag, kommunestyregruppe mm. De aller fleste reguleringsplaner innehar vanskelige politiske avveininger, som for eksempel behov for flere boliger, opp mot behov for å ivareta viktig natur, naboer, trafikksikker skoleveg, barnehagedekning, nasjonale og regionale føringer og forventninger mm. Summen av dette vil være momenter som til syvende og sist vil ligge til grunn for vår politiske vurdering.

Alle reguleringsplaner har flere trinn av åpne prosesser, hvor alle interessenter gis mulighet til å bli sett og hørt før endelig beslutning tas. Medvirkningsprosessen er en viktig del av dette og naboers synspunkter og innspill vektes inn, på samme måte som andre momenter. Det viktigste for oss er å søke å få boligområder med god bokvalitet – og det skal gjelde både for de som skal flytte inn i nye bygg og de som allerede bor og ferdes i et område.

Innholdet i en reguleringsplan er komplekst. Hvorvidt vi er for eller imot en konkret reguleringsplan vil naturligvis aldri avgjøres over bordet i et møte med en utbygger!

Kommentarer til denne saken