Oddmund Enoksen avslører i sitt innlegg i Nordlys 14. november en motstand mot at samiske barn skal ha rettigheter til språk og kultur i møte med offentlige myndigheter. Det er han selvfølgelig i sin fulle rett til å mene, uansett hvor vanskelig det er for meg å forstå hvordan det er mulig.

Les også

For barnets skyld må det offentlige vite at barnet er samisk

Les også

Etnisk registrering og historias skraphaug

Her kommer jeg nok aldri til enighet med Enoksen og hans meningsfeller, fordi det er åpenbart for meg at samiske barn har rett til å vokse opp med samisk språk og kultur. Og jeg mener dagens praksis gjør at samiske barn står rettsløse i møte med offentlige myndigheter når de er på sitt mest sårbare.

De risikerer å bli offer for den mest effektive formen for fornorskning, nemlig å vokse opp i nye hjem langt unna samisk språk, kultur og identitet. Det er en praksis fornorskningspolitikkens ideologer fra starten av nittenhundretallet kanskje kunne vært stolt av, men ikke noe Norge i 2022 bør være seg bekjent.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark, som er organet som treffer vedtak om tvang etter blant annet barnevernloven i det nordligste fylket, har opplyst om at de ikke kan registrere i saksmappen til barnet om det er snakk om et samisk barn. Dette er et ganske alvorlig problem, fordi det går ut over muligheten å ettergå at barnet faktisk får sine språklige og kulturelle rettigheter oppfylt.

Andre spesielt sårbare barn er de som blir hentet inn til avhør av politiet, enten som ofre eller som vitne til kriminelle handlinger. Hvis barnet er samiskspråklig, eller oppvokst i en samisk kultur, så har politiet behov for å kunne prate med barnet på en måte der de forstår hverandre – både språklig og kulturelt.

Barnehuset i Tromsø forteller oss imidlertid at de er avhengige enten av at foresatte gir beskjed om at barnet er samisk, eller av tilfeldigheter slik som at en ansatt gjenkjenner et samisk navn når avhørene planlegges.

Eksemplene fra både barnevernet og politiet avdekker et såpass alvorlig problem at det samiske samfunnet skylder barna å lete etter løsninger. Det handler om at vi skal få våre individuelle rettigheter oppfylt. Og så handler det om å gi de mest sårbare i samfunnet vårt et vern.

Hva er så løsningen? En ryggmargsrefleks er å tenke at Sametinget nå vil lage et sameregister, slik som Enoksen er redd for. Det kan jeg herved avkrefte at jeg foreslår. Det skal ikke lages noe sameregister, og ingen som ikke vil det skal trenge å registrere noe som helst.

Likevel må det være mulig å sikre at det offentlige kan få lov til å notere ned informasjon om at et konkret barn har noen lovfestede rettigheter, slik at det ekstreme utslaget som vi ser innenfor barnevernet ikke skal ta fra barna rettssikkerheten deres.

Mange vet ikke at det allerede er mulig å frivillig registrere samisk språk i folkeregisteret, også for sine egne barn. En del av løsningen kan være å sikre at offentlige etater kan benytte seg av denne frivillig registrerte informasjonen for å sikre at individuelle rettigheter oppfylles.

Skal vi også åpne for at man frivillig kan registrere samisk kulturtilhørighet i folkeregisteret? Det mener jeg det kan være sunt å ha en diskusjon om, spesielt når vi vet hvor sterk fornorskninga har vært. Samer som ikke snakker samisk har også rettigheter, både språklige og kulturelle. Er vi virkelig tjent med et lovverk som diskriminerer dem?

Som saksopplysning er det verdt å nevne at Sametingets valgmanntall allerede teknisk sett er koblet opp mot folkeregisteret, i tråd med folkeregisterlovens § 3-1. Denne informasjonen er der for å administrere at de med stemmerett får mulighet til å stemme, og brukes ikke til noe annet enn det. Men som en del av denne samtalen er det er nå verdt å reflektere over at Folkeregisteret også i dag vet at mange av oss har identifisert oss som samer.

Jeg ser frem til en god diskusjon videre om dette temaet, som har mange sider og perspektiver som fortjener å bli belyst. Vi bør i alle fall ikke gjemme oss fra samtalen fordi det er mange meninger, for da gjør vi de samiske barna en stor bjørnetjeneste.