Vi vil på det sterkeste fraråde å opprette nye tjenestesteder i politiet. Regjeringens foreslåtte statsbudsjett for neste år vil gi et nedtrekk i politiets budsjett. Det gjør det verken økonomisk eller personalmessig forsvarlig å opprette nye kontorer.

Et av hovedmålene med nærpolitireformen var å få politiet tettere på innbyggerne der de bor og oppholder seg. Dessverre lyktes ikke det. I Hurdalsplattformen har regjeringen en intensjon om å opprette nye tjenesteder i politiet for å styrke det lokale nærpolitiet. Det så Politiets Fellesforbund som positivt da dette har vært et neglisjert punkt gjennom hele reformen.

Vi står i tøffere tider som samfunn, både økonomisk og sikkerhetsmessig. Vi forstår at regjeringen må prioritere hardere. Men det er nettopp i usikre tider vi i enda større grad må ivareta borgernes trygghet og sikkerhet. Med det foreslåtte statsbudsjettet frykter vi at det motsatte blir tilfelle. Å opprette nye tjenestesteder når det er nedtrekk i politibudsjettet, vil ikke bare være uklokt, men uforsvarlig. Det er ikke rom for å øke antall ansatte, tvert imot er det en stor fare for at man må bemanne ned. Dette vil kunne gå ut over sikkerheten - ikke bare for borgerne, men også for de ansatte. Vold og trusler mot politiet har økt dramatisk, og behovet for å ha en patrulje i nærheten for bistand er avgjørende for å håndtere denne utviklingen. I tillegg har politiet fått mange nye oppgaver som følge av den spente sikkerhetssituasjonen i Europa og Russlands etterretningsvirksomhet. Da kan vi ikke fordele den beredskapen vi har enda bredere utover for å holde nye kontorer åpne.

Å fortsette et økt opptak på politihøgskolen er positivt og helt nødvendig for å håndtere en ny hverdag med stadig nye samfunnskriser. Når opptaket derimot ikke finansieres med nye stillinger i etaten er vi like langt. Aldri har vi hatt flere midlertidige stillinger for de nyutdannede, som går fra vikariat til vikariat, fra krise til krise, på nye steder i landet hele tiden. Å utdanne flere til en usikker jobbfremtid vil være å kaste blår i øynene på ungdommer som drømmer om å bli politi. Det er ikke dagens realitet de drømmer om.

Det foreslåtte budsjettet selges inn med lovnader hvor finansiering tas fra andre steder i politiet. Man gir med en hånd og tar med den andre. Å ta ned konsulentbruken er en billig floskel som selger. Men med en etat som har ligget langt bak i den teknologiske utviklingen er vi avhengig av konsulenter. Politiet trenger teknologisk kompetanse, men det er krevende å rekruttere når det private støvsuger markedet, med lønninger som overstiger langt det politiet kan tilby. Da er håpet at konsulenter som leies inn etter hvert kjenner på ønsket om å løse det verdibaserte samfunnsoppdraget som politiet har, og velger å bli fremfor å haste videre. Samtidig er det heller ikke foreslått friske midler til etter- og videreutdanning, som kunne bidratt til å øke kunnskapen og kompetansen blant de vi allerede har.

Det burde være unødvendig å si det, men vi sier det igjen. God beredskap koster, men dårlig beredskap koster enda mer. Det er nå vi må satse på trygghet. Ellers kan det koste oss dyrt.