Ideell sektor står dessverre svakere i Nord-Norge enn i andre deler av landet. Det bør være en irritasjon for landsdelens politikere: Her ligger det et uforløst potensial. I en landsdel som i særlig grad vil møte utfordringer som en følge av en aldrende befolkning, vil det å styrke kontaktflaten mot sivilsamfunnet kunne utgjøre en stor forskjell.

Et samlet storting har gått inn for å styrke det ideelle innslaget i norsk velferd. I møte med eldrebølgen trenger vi mangfoldet, innovasjonskraften og evnen til å mobilisere frivillighet, som de ideelle kan gi oss. Etter forslag fra den borgerlige regjeringen har Stortinget gått inn for å doble det ideelle innslaget i spesialisthelsetjenesten. På initiativ fra Arbeiderpartiet og KrF samlet et bredt flertall seg om å gjøre det samme i barnevernet.

I Oslo kommune har et flertall over blokkene, med et rødgrønt byråd i spissen, samlet seg om et måltall for ideelles andel i sykehjem, barnevernet og botilbud for folk med rusproblemer. Oslo, Bergen og Trondheim har de siste årene gjennomført anskaffelser av sykehjemstilbud forbeholdt ideelle.

Derfor er det trist at Stiftelsen Betania Alta har besluttet å avvikle sin sykehjemsdrift ved Furuly sykehjem. Bakgrunnen er at Alta kommune nå konkurranseutsetter et antall sykehjemsplasser som den ideelle stiftelsen har driftet i flere tiår. Kommunen har valgt en innretning på sykehjemsanbudet som ikke lar seg forene med ideelle aktørers tradisjon for offentlig like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for alle ansattegrupper. En stram kommuneøkonomi spøker i bakgrunnen.

Det er synd at politikere og kommuneadministrasjon i Alta ikke ser ut til å ha dratt mer lærdom av de siste årenes debatt og utvikling av samarbeid mellom myndigheter og ideelle. Dermed har man latt være å bruke de verktøyene som finnes for å prioritere ideelle aktører og sikre at personalet har lønns- og arbeidsvilkår på linje med det offentlige. Resultatet er et slag ikke bare for eldreomsorgen i Alta, men for muligheten til utvikling av ideelle velferdstilbud i hele Nord-Norge.

I Virke har vi utarbeidet et «Veikart for ideell vekst», til støtte og inspirasjon for politikere og byråkrater som vil gjøre alvor av å satse på de ideelle. Vi håper at saken i Alta kan bli en vekker for hele landsdelen, og vil sende 50 eksemplarer til Troms og Finnmark fylke, og kommunene der. Forhåpentligvis kan det bidra til at kommunene i landets nordligste fylke gjør alvor av målet om ideell vekst.