Helse og omsorgsdepartementet og statsråd Ingvild Kjerkol kom før helgen med et tydelig oppdrag til Renate Larsen og resten av styret i Helse Nord. Det kan vanskelig forstås annerledes enn en marsjordre om å få orden på Helse Nord, med en klar oppfordring om å vurdere funksjonsdelingen innad i helseregionen i lys av den økonomiske krisen i helseforetaket.

Det er liten tvil om at eierne nå går så langt som det er mulig i å be Helse Nord om kraftsamling av høyspesialisert behandling i Nord-Norge. Det er mulig å håpe at det omsider betyr kroken på døra for PCI-logikken i Helse Nord, der lokalpolitikken har forlangt at små og sårbare fagmiljøer smøres tynt utover. Det har ført til at svevende begreper som “opplevd trygghet” veier tyngre enn faglig kvalitet i pasientbehandlingen.

Marsjordren fra Kjerkol kommer i tolvte time. Landsdelen må fortsatt ha sterke akuttsykehus lokalt. Men Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) må styrkes, hvis det skal være i stand til å yte likeverdig behandling som andre universitetsklinikker i andre regioner. UNN har de senere årene ikke fått den statusen sykehuset bør ha, med tanke på de økende behovene for spesialisering, eksperimentelle behandlinger, forskning og utdanning.

Et moderne universitetssykehus er avhengig av nok pasienter, som spesialistene kan behandle for å opprettholde høyt nivå. Dessverre er demografien i landsdelen vår slik at vi er for få folk. Dessuten er rekrutteringen av personell krevende i en internasjonal konkurranse.

Vi må altså belage oss på å styrke UNN og sentralisere. Alternativet er å vende tilbake til 1970-tallet og eksportere syke nordlendinger sørover til behandling. En manglende satsing på UNN vil med stor sikkerhet fragmentere og svekke sykehuset så mye at hele institusjonen er truet som forsknings, spesialiserings, og utdanningsinstitusjon.

Styret i Helse Nord er pålagt et stort ansvar fra helseminister Kjerkol, som har satt en riktig retning. Men vi er helt enige med styremedlem Anne Husebekk som advarer mot å gjøre forhastede beslutninger som ikke er godt faglig begrunnet. Det er fornuftig om de store og omfattende grepene som er nødvendig, venter til Helse Nord har fått en ny administrerende direktør på plass som kan forankre endringer i hele organisasjonen.