Banker har en viktig rolle i samfunnet. De har stor innflytelse og utøver komplisert skjønn. Derfor er bankene underlagt streng kontroll og oppfølging fra myndighetene, og regulatoriske krav til bankene er betydelig skjerpet i de senere år. Også mediene har også et kritisk blikk på bankene. Det er bra, og en styrke for en samfunnsinstitusjon som en bank er.

Det fremsettes i ulike sammenhenger en del påstander om banker generelt og SpareBank1 Nord-Norge (SNN) spesielt, som vi synes det er et poeng å reflektere litt rundt. Blant annet mener noen at SNN burde bidra med investeringskapital til nordnorsk næringsliv.

Det fins mange typer banker. Internasjonalt har vi det som ofte kalles for investeringsbanker, der det kanskje mest kjente eksempelet er Lehman Brothers, som gikk spektakulært konkurs og utløste finanskrisen i 2007. I Norge har vi ingen rene investeringsbanker. Våre banker er tradisjonelle forretningsbanker eller sparebanker. I og med at Norge mangler investeringsbanker har det historisk sett vært lite direkte investeringer i næringslivet (fra bankenes side).

SNN har fra tid til annen vært med på direkte investeringer i form av egenkapital til nordnorske bedrifter. Det mest kjente eksemplet er kanskje TFDS, der SNN i sin tid var en stor eier. Det å være både eier og långiver til samme bedrift er imidlertid en både vanskelig og uheldig dobbeltrolle. Verken myndigheter eller bankenes eiere er særlig begeistret for en slik dobbeltrolle, og dette er derfor i stor grad avviklet, både hos oss og i Norge for øvrig.

Det hevdes ofte at det er mangel på kapital i Nord-Norge. Det stemte kanskje i tidligere år, men i mindre grad i dag. Et eksempel som understreker dette, er det nye nordnorske investeringsfondet som nylig ble lyst ut. Her har det nordnorske næringslivet på kort tid reist de millionene som er nødvendig. Også SNN bidrar med 25 mill. kroner til dette fondet. Midlene tas fra samfunnsutbyttet. Dette gjør vi fordi vi ønsker å være med å sikre at fondet kommer på plass, samtidig som en langsiktig forvaltning av samfunnsutbyttet både kan gi ytterligere avkastning til allmennyttige formål, og det kan bidra til vekst i nordnorsk næringsliv.

Vår deltakelse er imidlertid unntaket som bekrefter reglen, fordi vi ser det verken vil tjene oss eller det nordnorske samfunnet at banken gjennomgående tar en aktiv rolle som eier. I det videre skal vi forklare litt mer om hvorfor.

Hvis vi går mer enn 10 år tilbake i tid var SNNs egenkapitalbevis på børsen (altså vår aksje) relativt sett priset betydelig lavere enn mange andre sammenlignbare banker, basert på pris/bok (aksjekursen dividert med bokførte verdier). Når pris/bok er lavere enn 1 vurderer altså markedet verdien til banken lavere enn summen av eiendelene vi besitter. SNN var lenge priset til en pris/bok lavere enn 1. I dag er SNN priset som en av de mest verdifulle av de norske bankene, med pris/bok på nesten 1,5. Aksjemarkedet priser altså banken nesten 50 prosent høyere enn den bokførte verdien av våre eiendeler. Dette gjør det mulig for oss å hente penger i markedet når vi trenger det - til en svært fordelaktig kurs. Dette kommer igjen våre kunder til gode gjennom konkurransedyktige tjenester og priser.

Både DNB Markets og SpareBank1 Markets kårer jevnlig den mest solide og beste banken i landet målt ut fra finansielle parametere. SNN har de siste årene ligget på topp tre og gikk i fjor helt til topps, noe vi selvsagt er svært stolte av. Dette har vi klart å oppnå gjennom å levere konsistent til kapitalmarkedet. Et av de viktige grepene vi har tatt og som har gitt oss denne posisjonen, er at vi ikke lengre investerer egenkapital i næringslivet, men holder oss til vår kjernevirksomhet. Og vår kjernevirksomhet er å tilby finansiering til nordnorske bedrifter og husholdninger.

Som bank har vi og tar vi et stort samfunnsansvar. Vår viktigste rolle er å være långiver og rådgiver. På denne måten legger vi til rette for verdiskapning og vekst i landsdelen. Har man et godt prosjekt finnes det som regel egenkapital. Da vil man normalt også få finansiering. Vi mener det er viktig å ikke blande disse to rollene.

Vår vurdering er at både våre eiere og landsdelen som sådan er best tjent med at SpareBank1 Nord-Norge fortsetter å være det vi er; en sparebank – for Nord-Norge.

Dette er den siste av tre kronikker fra Sparebank 1 Nord-Norges finansdirektør som drøfter spørsmålet "Hva er en bank for Nord-Norge?" Tidligere publisert: