Kartet viser Vegvesenets forslag til ny veitrase fra Buktamo til Tromsø med 3 fjordkryssinger med broer over Malangen, Balsfjord og Ramfjord og bruk av dagens E8 gjennom Søndre Tromsdal til Tromsøbrua og tunnelen under Tromsøysundet. Det blir også ny bru over Målselva og ny tunnel mellom fjordene i Målselv.

Veginnkortingen i forhold til nåværende E6 og E8 blir såpass stor at forslaget bør studeres nøye. Ny kystriksvei blir utsatt med dette. Alle bilturer mellom Tromsø og områdene sør for Balsfjord blir kortere. Det omfatter bl a Narvik – Tromsø, Sør-Troms – Tromsø, Bardu – Tromsø, Finnsnes – Tromsø og Harstad – Tromsø. Strekningen Buktamo – Tromsø innkortes med ca 58 km, Finnsnes – Tromsø innkortes ca 63 km.

Forslagets iøynefallende svakhet er at vi får to lange bruer over Ramfjorden, et opplagt milliardsløseri. Vegvesenets KVU-utvalg ble pålagt fra dept’et å ha med vestre E8 i Ramfjord i sine forutsetninger og løsninger, og her ser vi resultatet. Det blir interessant å se hva dept’et gjør nå for å komme ut av denne knipen.

To lange Ramfjord-bruer blir for mye

Forslaget går også ut på at vestre E8 prioriteres først, deretter Målselvveien med en helt usikker tidshorisont. Prioriteringen skyldes også dept’ets uheldige pålegg om vestre E8. Forslagets størrelse og omfang tilsier at man først må diskutere om denne Målselvveien er en fordel som langsiktig løsning. Deretter kan de mindre bitene, som lokal E8, falle på plass.

I august 2020 vedtok kommunestyret i Tromsø å velge vestre E8-trase i Ramfjord som Tromsøs E8-løsning. Konklusjonene i Vegvesenets KVU-utvalg har vært kjent internt i Vegvesenet siden årsskiftet 2019/20, men kunngjøring ble utsatt av hensyn til dept’ets pålegg. Nå kan alle se på kartet at kommunestyret i Tromsø burde ha blitt orientert før trasevalget i august.

Når vestre E8-trase blir tilnærmet overflødig, så er E8 tilbake på østsida av Ramfjorden, med tunnel i Fagerfjell som første trinn av hensyn til ulykker og sikkerhet på E8.

Målselv-veien og E8 i NTP?

Forslaget om prioritering tilsier at brua over ytre Ramfjord bygges først blant Målselvveiens prosjekter, samtidig med Fagerfjelltunnelen i østre E8-trase. Dermed får man trafikksikkerheten prioritert.

NTP (Nasjonal Transportplan) for 2022-2033 skal behandles i Stortinget i vår. Regjeringens forslag kommer kanskje i februar-mars. Vegvesenets KVU-forslag kommer akkurat så sent nå at man kanskje ikke rekker noen behandling i NTP? Men hvis vestre E8 skulle overleve behandlingen i Stortinget i vår, så kommer Tromsø helt galt av sted. Tromsø bør benytte anledningen til et hastevedtak tilbake til østre E8, og dermed berge plassen i NTP og sikre finansieringen, som allerede er på plass fra forrige NTP.

Nå er E8-vedtaket fra august i kommunen ennå ikke formelt gyldig, fordi det fremdeles er under klagebehandling hos Fylkesmannen. Vegvesenets mange overtramp i saksbehandlingen for E8 gir god anledning for Fylkesmannen til å annullere kommunestyrets vedtak fra august. Isåfall er vi tilbake ved østre E8 som gyldig trasevedtak fra 2015 og 2012. Phuuhh!

Innsparte km og ny realisme?

På kartet ser vi at den ytre Ramfjordbrua i veitrase (5) går videre sørover til kryssing av Balsfjorden og at Fv 7902 går videre østover til kryss med E8 i sørenden av Lavangsdalen. Fra dette krysset ved Kantornes blir veien til Tromsø kortest via ytre Ramfjordbru når den er bygd. Når Tindtunnelen kommer på plass med østre E8-trase, så blir veien via Lavangsdalen og Tindtunnelen igjen den korteste fra Balsfjord og nordfylket til byen.

Alle disse alternativene markerer at den største endringen (Målselvveien) må vurderes og besluttes først, så kommer de andre bitene på plass etterpå. Ingen kan se bort ifra veginnkortinger på 58 km og 63 km for hovedtrafikken i vårt fylke. Og vurderingen må ta hensyn til at Tromsøs største trafikkmengder faktisk kommer fra Fv 91/UFB og Ramfjord i kombinasjon.

KVU’en og dept’et har «glemt» å ta hensyn til dette, og at Tindtunnelen er det enkeltprosjektet som gir Tromsø best utvidet kontakt med byens omgivelser. Slik forbedring av kontakter er egentlig det offisielle formålet med KVU «Innfartsveier til Tromsø.»

Fergefri UFB korter inn Lyngseidet – Tromsø og Storslett – Tromsø med ca 29 km hver vei. Tindtunnelen alene korter inn 11 – 15,5 km hver vei. De to til sammen gir kjøregevinst på 40-45 km hver vei og størst trafikkmengder. Er det noe som er bedre for Tromsøs kontakter til omgivelsene?

Vedr de 2 bruene over Ramfjorden, så vil trafikanter fra Andersdalen, Hans Larsanes og vestsida av Ramfjorden få kortere Tromsøvei, eller like lang omtrent, ved å bruke ytre Ramfjordbru ved Ramfjordnes, istedenfor risikobru ved Leirbakken. Debatten om østre eller vestre E8 bør da være avsluttet ved at østre trase med Tindtunnelen blir gjennomført.