Oddmund Enoksen (SV) kritiserer den 5/3 sine partikamerater i SV for å ha urealistiske planer for et grønt skifte når de ikke vil konkretisere hvor de skal ta den ekstra kraftproduksjonen som vil trenges fra. Enoksens ønske om vindkraft på land er ikke noe miljøprosjekt, heller tvert om, og er ikke veien å gå hvis man ønsker et grønt skifte.

Vindkraft på land må nemlig gå på bekostning av natur, friluftsliv, miljø, dyre- og fugleliv. Den medfører støy og forstyrrelser av TV-signaler. Vindkraft på land har da også møtt særdeles stor og hard motstand fra lokalbefolkningen. Problemer er at når vindkraftutbyggerne får motstand fra sterkt faglig miljø og naturmessig hold som fraråder utbygging, engasjerer selskapet en finanskonsulent som fullstendig nedvurderer de faglige rådene. Erfaringene har vist at NVE fullt og helt kun tar finanskonsulentens konsekvensanalyse til etterretning, og både NVE og OED står på vindkraftutbyggernes side.

Havvind må skattebetalerne subsidiere. Investorene tar profitten, samtidig som man har meget liten eller ingen kunnskap om konsekvensene for livet i havet og fiskeriene med flytende havvindkonstruksjoner.

Norge må komme seg ut av ACER, legge om energipolitikken kraftig – og pålegge alle kraftselskap å ha et tilstrekkelig godt vannivå i magasinene til enhver tid, for å sikre norsk industri og forbrukere stabile og lave prisen. Den overskytende kraften kan vi eksportere.

Norge bør dessuten heller satse på bølgekraft, tidevannskraft, jordvarme og fjernvarme, utvikling av en sterk farmasøytisk industri og avansert renseteknologi for avgasser fra biler, ferjer, anleggsmaskiner, industri osv.

Det er en bløff å tro at vindkraft, enten det er på land eller til havs, har noe med miljø eller det grønne skiftet å gjøre. Storkapitalen og Enoksen ønsker å få oss til å tro det, men det handler kun om business og ingenting annet. Enoksen redder i alle fall hverken klimaet eller miljøet med vindmøller.