Spørsmålet stilles og besvares av Jon Berg, forsvarsanalytiker på fritiden. Og jeg er enig, hvis man følger Bergs analyse bør man ikke stemme Høyre. Man bør heller ikke ha forhåpninger om at landet kan forsvare seg, eller troverdig hevde suverenitet og selvråderett.

Det mangler ikke på selvsikkerhet når Berg påberoper seg en guddommelig innsikt i behovene som luft-, sjø- og landstrykene har, som «teoretikere i Oslo» ikke har skjønt. Den fremste av disse «teoretikerne» er forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som i kraft av sin stilling gir regjeringen militærfaglige råd. Råd til den til enhver tid sittende regjering, bør det presiseres.

Det er vanskelig å ta Bergs analyse på alvor, helt løsrevet av at vårt forsvar siden 1949 har vært basert på forsterkning fra NATO-land. Av tidligere innlegg fra Berg, vet vi at NATO med USA som forsvarsgarantist er noe han vil vekk fra. Og her får han støtte fra SV og Rødt, som vil ha betydelig innflytelse ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten. Hele Bergs analyse ser bort fra at investeringer både skal styrke vår nasjonale forsvarsevne og NATOs samlede evne til å gjøre artikkel 5 gjeldende.

Som Høyre-mann med forsvarsbakgrunn har jeg selv kjent på at vi på ingen måte er i mål med å bygge Forsvaret sterkt nok i inneværende regjeringsperiode. Jeg har da lagt til grunn den stadig forverrede sikkerhetspolitiske utviklingen mellom Vesten og Russland, og både Kina og Russlands mer offensive oppførsel i våre strategisk viktige områder ut fra Nord-Norge. De tektoniske platene i geopolitikken er mer i bevegelse enn noen gang siden murens fall.

Men Forsvaret bygges tross alt kraftig opp, og vi nærmer oss et meget robust forsvar med stormskritt. Høyres disponeringer til Forsvaret i regjeringsposisjon må dessuten måles opp mot alternativet i norsk politikk. Det er den virkeligheten vi må forholde oss til foran et stortingsvalg. Konklusjonen kan da ikke bli klarere.Solberg-regjeringen overtok et forsvar som var sulteforet og nedbygd til det ugjenkjennelige. Mens Russland rustet opp og moderniserte stridskreftene rett over grensen fra Kirkenes, og simulerte flyangrep mot Bodø, la den rød-grønne regjeringen ned Olavsvern utenfor Tromsø, bygde ned Finnmark landforsvar, og flyttet kampflybasen i Bodø sørover.

Etter at Solberg-regjeringen overtok, er Finnmark landforsvar kraftig styrket og en ekstra kampbataljon klargjøres i Troms. Evenes bygges opp, lokalisert rett ved Narvik som logistikknutepunkt for bane, havn og luft ved behov for allierte forsterkninger. Andøya beholdes som reserveflybase og med etterretningselement. Forsvaret flyr, seiler og øver mer i nord enn noen gang siden før 1989. Forsvarssjefen vil til høsten legge frem en vurdering om å legge enda mer av Forsvarets ledelseselementer nordover, for bedre samsvar mellom organiseringen i krigstid og fredstid.

Forsvarsutgiftene er økt med 30% i Erna Solbergs regjeringsperiode, sammenlignet med en reduksjon under de rød-grønne. NATO-målet om 2% av BNP til forsvar er nådd. Så kan man innvende at BNP falt noe grunnet korona, men da må vi også huske på at norsk økonomi falt mindre enn i noe annet NATO-land under pandemien, som er sammenligningsgrunnlaget. Under de rød-grønne lå Norge like under snittet av NATO-lands forsvarsutgifter. Nå er vi blant 10 av 30 land i alliansen som oppfyller Wales-målsettingen både for forsvarsutgifter og investeringer.

Vi er i langt bedre stand til å forsvare landet nå enn da Solberg-regjeringen overtok. Berg har rett i at ny teknologi hele tiden må ses opp mot eksisterende planer og investeringer, men det må baseres på et faglig grunnlag fra Forsvaret selv. Derimot har Bergs påstand om at man ikke bør stemme Høyre hvis man er opptatt av et sterkt Forsvar generelt, og i nord spesielt, ingen som helst troverdighet. Dersom det skulle bli et regjeringsskifte til høsten, vil det være en stor (men positiv) overraskelse dersom den nødvendige videre oppbyggingen av Forsvaret fortsetter. Ut fra alle erfaringer vi har, vil det motsatte skje med en regjering med tyngdepunktet på venstresiden. De som setter forsvarssaken høyt bør ved stortingsvalget bidra til å gjøre Høyre størst mulig.