Det var en slørvat lederkommentar i Nordlys om gigantutbyttet i Troms Kraft as, ikke minst om eierskapet.
Alle A-aksjene (som har stemmerett) i Troms Holding as eies av fylkeskommunen, og det er fylkesrådet som utnevner styret i Troms Holding as.

Da Troms og Finnmark fylkeskommuner ble tvangssammenslått vedtok Troms fylkesting å beholde særeie for Troms Kraft-aksjene. Troms fylkeskommune eide 60% og Tromsø kommune eide (og eier) 40%. Mer om dette kan leses i denne artikkelen.

Alle kommunene i tidligere Troms fikk nå 1,667% hver som B-aksjer (uten stemmerett), mens fylkeskommunen kontrollerer alle A-aksjene, som tidligere. Mange av kommunene i Troms har aldri vært eiere i Troms Kraft. Men fylkestinget vedtok at alt fremtidig utbytte skal brukes i gamle Troms, eventuelt også i kommuner som ikke har vært eiere tidligere. Ikke noe skulle tilflyte Finnmark.

Fylkestinget vedtok også at det ikke lenger skal være fylkestinget, som folkevalgt organ, som skal bestemme hva utbytte fra Troms Kraft as skal brukes til. Fylkesrådet har oppnevnt et eget styre for Troms Holding as.

Det er derfor ikke riktig som Nordlys skriver, at 150 mill kr nå skal tildeles de tidligere eierkommunene. Av de 150 mill kr som Troms Holding as får i utbytte for 2020 skal 1/3, 50 mill kr, brukes til å bygge opp egenkapital i TH as inntil målet om 100 mill kr i egenkapital er nådd. De resterende 100 mill kr av utbyttet for 2020 er søkbare investeringsmidler som styret, ledet av Line Fusdahl (H), tildeler.

De som kan søke er bedrifter, organisasjoner, fylkeskommunen eller kommuner i gamle Troms, og pengene skal brukes innafor gamle Troms´ fylkesgrenser. I fjor ble 10 mill av 30 brukt til EK-oppbygging, og 19 mill gitt på grunnlag av søknader. De 100 mill kr som Tromsø kommune får i utbytte fra Troms Kraft as er det Tromsø kommunestyre som skal forvalte.

I denne sammenhengen er da betimelig å nevne beslutninga som et stort flertall i Troms og Finnmark fylkesting, med Ap, SV og SP i spissen, gjorde i forrige uke; nemlig å vedta at kulturfondet i tidligere Finnmark, der det nå er knapt 5 mill kr for tildeling, skal kunne tildeles kulturnæringsvirksomheter i hele Troms og Finnmark fylke.