Det har vært flere saker i media den siste tiden om samer som er i samme situasjon som meg selv – hvorfor stenges døra for nye manntallsførte? Er det noen som er redd for at makten skal forskyves?

Uansett hva årsaken er til at det er blitt vanskeligere å få stemmerett til sametingsvalget, mener jeg behandlingen Sametinget utøver bidrar mer til å splitte, enn å samle gode krefter i vår nordligste landsdel.

Personlig ble jeg veldig skuffet da jeg fikk avslag på min søknad om innmelding i samemanntallet. Hver sommerferie i oppveksten ble tilbragt i min mors hjemkommune, Nesseby, hvor det samiske språk og den sjøsamiske kulturen var en naturlig del av hverdagen i bygda. Er ikke min sjøsamiske tilhørighet like mye verdt som andres?

Jeg bor og arbeider i Finnmark og ønsker å være med å videreutvikle egen landsdel – det er min motivasjon til å benytte min rett til å stemme, også ved sametingsvalget.

Folketallet går dessverre ned mange steder i Nord-Norge – dette i en tid hvor det kanskje er viktigere enn noen gang at det bor folk i vår nordligste landsdel, også sett i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Vi er inne i ei tid med grønn omstilling og strukturer for et mer bærekraftig samfunn legges. Spørsmål om hvordan vi skal forvalte våre naturressurser, som Nord-Norge er rikt på, diskuteres.

God sameksistens mellom oss som bor her, både reindrifts- og sjøsamer og den øvrige befolkningen er helt nødvendig for å kunne ha mulighet til å snu trenden med befolkningsnedgang. Derfor mener jeg at det er viktig at vi som faktisk bor i nord og har samisk tilhørighet, bidrar til et mangfold av stemmeberettigede, også til sametingsvalget.

Vi er inne i en tid hvor det er mye oppmerksomhet, og også dessverre strid blant flere ulike grupperinger, spesielt når det gjelder utnyttelse av areal. I denne debatten mener jeg det er viktig at medlemmene i samemanntallet representerer hele bredden av den samiske befolkningen for å ha gode demokratiske prosesser i krevende spørsmål – og at Sametinget ikke stenger ute enkelte grupper ved å vanskeliggjøre innmeldingsprosessen til samemanntallet.

Avslaget på min søknad er påklaget. Jeg håper likebehandling og demokratiet seirer, slik at jeg er klar til å stemme ved neste Sametingsvalg.