Gå til sidens hovedinnhold

Hvalsang for døve ører

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Une Bastholm (MDG) stilte nylig spørsmål på Stortinget til Klima-og miljøvernminister Rotevatn om hvorfor ikke Norge stiller like strenge krav til seismikkskyting som Storbritannia, Danmark, USA, Australia m.fl.

Disse landene krever tilstedeværelse av sjøpattedyrobservatører (MMO - Marine Mammal Observer) ombord på fartøy som skyter seismikk i sine farvann.

De oppdaterte forskningsrapportene om støyforurensning i havet fra bl. a Havforskningsinstituttet, Forsvarets Forskningsinstitutt og Polarinstituttet peker på bruk av MMO som et viktig forebyggende tiltak for å hindre skader på livet i havet ved seismikkskyting.

Skadebegrensende (avbøtende) tiltak er prosedyrer for å forebygge at industriell lyd skader eller forstyrrer dyr i havet. En vanlig prosedyre er overvåkning av sjøpattedyr i en sone rundt fartøyet, som kan gjøres enten ved hjelp av sjøpattedyrobservatører (eller passiv lytting etter vokalisering fra dyrene (Passive Acoustic Monitoring – PAM), og som sørger for at det ikke befinner seg dyr i en viss radius fra seismikkfartøyet, enten ved oppstart eller under selve undersøkelsen. Disse tiltakene gjøres hovedsakelig for å hindre direkte skade på sjøpattedyr og begrenser seg derfor til en viss radius rundt fartøyet. Sikkerhetssoner kan ha flere nivåer, for eksempel total stopp av lydutsending hvis det befinner seg dyr tett ved kilden, redusert nivå om dyr på større avstander og kun registrering av observasjoner på lengre avstander.

Et annet eksempel er før-starts-undersøkelse, som innebærer et typisk 30 minutter langt survey i oppstartsområdet med observasjoner av sjøpattedyr. Dersom ingen dyr observeres, kan operasjonen starte.

Begrensninger av eksponerte individer er reguleringskriterier som skal begrense hvor kraftig lyd dyr kan utsettes for. Det inkluderer blant annet å overvåke hvor mange dyr som har blitt eksponert for støy over et bestemt nivå. I en gitt undersøkelse er det kun lov å eksponere et gitt maksimum antall dyr for lydnivåer som overstiger dette nivået. Dette gjennomføres i praksis ved å telle dyr i det eksponerte området og utføres av en MMO.

I Norge har det mest brukte tiltaket vært verning av områder innenfor visse perioder. Seismikk har som følge av dette blitt frarådet i viktige gyteområder i gyteperioden samt i områder hvor det foregår viktig fiskeriaktivitet. I tillegg er det siden 2018 blitt anbefalt å bruke ramp-up-prosedyrer ved oppstart av seismikkundersøkelser.

I Norge har det ikke vært vanlig å bruke avbøtende tiltak for å hindre skader på sjøpattedyr, men dette er vanlig praksis i svært mange andre land.

I Storbritannia, som grenser opp til våre havområder i Nordsjøen, er det vanlig med avbøtende tiltak i forhold til sjøpattedyr. I britisk sektor er seismikkundersøkelser pålagt å bruke en kombinasjon av sjøpattedyr­observatører (MMO) og passiv akustisk monitorering (PAM).

Regjeringen Solberg har i høst åpnet mange leteblokker i noen av de mest sårbare delene av Barentshavet våre fremste forskningsinstitusjoner (HI) anser som innenfor faresonen for utbredelse av havis.

Iskanten og tilstøtende områder tilhører et svært rikt arktisk økosystem hvor det bl.a lever arter av sjøpattedyr som grønlandshval, narhval, beluga, blåhval, finnhval, knølhval og vågehval vi ønsker mer kunnskaper om i forhold til atferd, utbredelse og levesett. Flere av artene er sjeldne og samtidig svært sensitive for lydforstyrrelser med hørselsorgan som fanger opp oseanisk lyd på flere hundre kilometers avstand. Hvalenes kommunikasjon, navigasjon, næringssøk og forplantningsatferd foregår ved hjelp av akustiske, lavfrekvente lydsignaler over store avstander. De lever i et komplisert, sårbart lydbilde som lett blir forstyrret av industriell støy som kan gi negative konsekvenser i form av stranding, feilnavigering, manglende næringssøk og kommunikasjon.

Kartlegging av petroleumsressursene og prøveboring i våre nordligste havområder må selvsagt foregå på mest mulig skånsomt vis.

Tilstedeværelse av sjøpattedyrobservatører (MMO) på seismikkfartøy og andre fartøy som driver undersøkelser i slike områder bør være et minimumskrav.

At Norge som betydelig havretts-stat, sjøfarts- og fiskerinasjon, og samtidig som en ekspansiv olje- og gassprodusent med ambisjoner om økt petroleumsaktivitet i arktiske strøk, ikke har et oppdatert regelverk for seismikkskyting og tilsvarende marin, industriell støyforurensning som holder samme standard som øvrige havnasjoner, - er svært kritikkverdig.

Skal man fortsette å lete etter nye olje- og gassfelt i nordlige havområder, slik flertallet av partiene på Stortinget ønsker, bør letemetodene og kravene til minst mulig negative effekter på dyrelivet i form av støy og annen forurensning, være de strengeste i verden.

Vi bør være et foregangsland i å ta i bruk natur- og miljøvennlige løsninger som beskytter livet i havet, og stille samme krav til marin, industriell støyforurensning som land vi vanligvis bruker å sammenligne oss med, har gjort i en årrekke.

Å utvise aktsomhet og hensynsfull atferd ovenfor de siste rester av marin megafauna, som forøvrig dannet grunnlaget for den første oljealders fremvekst på 1500/1600-tallet og påfølgende 300 år med kraftig overbeskatning av de største dyrene som noensinne har levd på kloden, er det minste man kan forlange av en havnasjon og sivilisert rettsstat med høye ambisjoner om å fremstå som et miljø- og klimaforbilde i internasjonale fora.

Å lytte til råd fra fagfolk ved våre fremste forskningsinstitusjoner og iverksette foreslåtte tiltak, er et lite skritt på veien mot å ta naturarven på alvor.

Kilder:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82470

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1670/m1670.pdf

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/blir-stressa-av-stoy-_-og-na-oker-skipstrafikken-1.15225202

https://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1869399

Kommentarer til denne saken