Stortinget og regjeringen gjorde nemlig mer enn å øverføre eierndomsretten til den såkalte statens grunn i Finnmark til Fefo. De opprettet også Finnmarkskommisjonen. De som vil vite litt mer om den, kan følge denne linken på internett.

Der står det at Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 14. mars 2008, og at kommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.

Derfor mener jeg at Inga Lill Olsen ikke klarer å skille jus og politikk når hun i Nordlys den 3. februar gjør spørsmålet om eier- og forvaltningsretten i Karasjok til en politisk sak. Det er som om kommunestyret skulle vedta at huset jeg har bygd og betalt er ikke mitt, men det offentlige sin eiendom.

Den kartleggingen som Finnmarkskommisjonen skal gjøre, er gjort fra Agder i sør til grensa mellom Troms og Finnmark i nord. Et av de siste feltene som utmarkskommisjonen for Nordland og Troms tok opp var Svartskogen i Kåfjord kommune. Der ble bygdefolkets samiske allmenningsbruk godkjent. På nettstedet jeg viste til, står det:

  • «Rettighetsforholdene til utmarks- og fjellområdene i Sør Norge har i løpet av 1900-tallet blitt avklart gjennom omfattende retts- og kartleggingsprosesser. Derimot har det ikke skjedd noen tilsvarende avklaring av rettighetsforholdene i Finnmark, hvor de indre områdene ble underlagt norsk jurisdiksjon i 1751, og de østre områdene først i 1826.»

Deretter kommer følgende opplysning:

  • «17. juni 2005 - Finnmarksloven ble vedtatt. Loven etablerer en ny forvaltningsordning for grunnen i Finnmark, og er et ledd i prosessen frem mot en endelig avklaring av rettighetsforholdene i fylket.»

Her står det svart på hvitt at det skal etableres en ny forvaltningsordning som et ledd i en prosess fram mot en endelig avklaring av rettighetsforholdene i fylket.

Jeg trodde at Fefo er forvaltningsordningen og Finnmarkskommisjonen den som skal avklare rettighetsforholdene, slik det står i de neste punktene:

  • «1. juli 2006: Finnmarkslovens kapittel 2, som innebærer at mesteparten av grunnen i Finnmark ble overført fra Statskog SF til det nye eierorganet Finnmarkseiendommen, trådte i kraft.
  • 14. mars 2008: Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt for å kartlegge eksisterende rettigheter som folk i Finnmark gjennom langvarig bruk har opparbeidet til den grunnen Finnmarkseiendommen overtok 1. juli 2006.»

Nå kan det hende at Fefo som forvalter av dagens Finnmarkseiendom er en like god løsning som at området deles opp mellom bygder, kommuner og privatpersoner. Men slik jeg har forstått Fefo og Finnmarkskommisjonen, pluss allminnelig sedvane, norsk lov, alders tids bruk og hevd, kan ikke det skje uten samtykke fra de rettmessige eierne. Da må eiendomsforholdene avklares på samme måte som de er blitt avklart i resten av Norge.

Så Inga Lill Olsen, Jens Edvin Skoghøy, Varangerbamsen Wikan og dere andre som mener at Fefo skal eie 95 prosent av grunnen i Finnmark til evig tid. Dere må ha forstått noe som ikke jeg har skjønt. Derfor må dere forklare og opplyse meg følgende:

Hva var og er hensikten med Finnmarkskommisjonen?