Karlsøyfestvalen er en liten festival på Karlsøya i Karlsøy kommune. I år som i fjor er Karlsøyfestivalen av hensyn til smittevern i hovedsak en digital festival, og programmet vil formidles digitalt til publikum. Festivalen arrangeres 3. - 8. august.

Festivalen er ikke bare et musikalsk, kunstnerisk og sosialt arrangement, men også en politisk arena med eget manifest. Som politisk arena er Karlsøyfestivalen trygt plassert på den brede utenomparlamentariske venstresiden.

Festivalen har gjennom årene hatt et særlig fokus på internasjonal solidaritet, alternativ organisering, og ikke minst ressurskamp i nord.

Festivalen har sitt eget manifest:

Karlsøyfestivalen er ei markering av motstand mot et samfunn der de viktigste verdiene er lønnsomhet, konkurranse og grådighet. Den er en protest mot raseringen av distriktene, miljøødeleggelsene, rasisme og diskriminering. Den protesterer mot kolonialismen, utbyttinga og den brutale undertrykkinga av verdens folk.

Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av alle positive motkrefter! Den skal gjenspeile, gjenskape og fremme alle de alternative kreftene som kjemper for en annen og bedre verden preget av solidaritet, medfølelse og kjærlighet!

Når man leser manifestet er det kanskje forståelig at festivalen de siste årene har hatt “Ranet av Nord-Norge” eller “Ranet av kysten” som gjennomgående tema i det politiske programmet.

Før kommunevalget for to år siden spurte InFact på oppdrag fra NRK, og avisene Nordlys. iFinnmark, og Amedia over 3 000 personer om deres tillit til politikerne. Nesten 84 prosent av innbyggerne i Troms og Finnmark mener regionen blir oversett og nedprioritert av sentrale politikere i Oslo.

Når vi nå går inn i et stortingsvalg med mulighet for et regjeringsskifte, har vi invitert de partiene som går til valg på nettopp å bytte regjering til å komme til Karlsøyfestivalen lørdag 7. august for å belyse hva et regjeringsskifte vil bety, og særlig hva det vil bety for Nord-Norge.

Vi ønsker på denne måten ikke å avholde en ordinær valgkampdebatt, der de ulike partiene argumenterer for hvorfor velgerne bør stemme på det ene partiet fremfor det andre. Derimot ønsker vi å få til en samtale som vektlegger likheter mer enn forskjeller, og der vi utfordrer stortingskandidatene på å synliggjøre hvorfor velgere i Nord-Norge burde stemme for et regjeringsskifte, fremfor å argumentere for eget parti.

Vi forstår at dette er en uvant møteform, men håper partiene som går til valg på å bytte ut regjeringen tar utfordringen.

Vi ønsker å strukturere samtalen rundt fire hovedtema.

Makt - avmakt: Hvordan vil et regjeringsskifte kunne redusere avstanden fra Nord-Norge til regjeringskontorene, og snu trenden fra In-fact målingen fra sist valg.

Sentralisering - desentralisering: Befolkningen i Nord-Norge blir færre, eldre og med en stigende andel menn. Og den befolkningen som blir igjen flytter til byene. Hvordan kan et regjeringsskifte snu denne trenden?

Ressursforvaltning: Nord-Norge er rikt på ressurser til havs og til lands. Hvordan kan et regjeringsskifte sørge for at ressursrikdommen i større grad bidrar til å skape vekst i nordnorske lokalsamfunn?

Natur, miljø og klima: Med flomkatastrofer og store skogbranner blir det stadig vanskeligere å fornekte at vi står oppe i en global klimakrise som krever umiddelbare og drastiske grep. Hvordan kan Nord-Norge lede vei ut av krisen? Hvordan vil et regjeringsskifte påvirke dette? Og hva med naturmangfold? Og kan Nord-norsk kulturtradisjon og ressursforvaltning både vise en vei gjennom klimakrisa og bidra til en desentralisert og myndiggjort befolkning i nord?

Dette er store og overordnede problemstillinger, men vi håper på å få en konstruktiv samtale om hva et regjeringsskifte kan bety konkret for Nord-Norge med utgangspunkt i disse store problemstillingene. Problemstillingene er også valgt med tanke på at det til tross for politiske skillelinjer skal kunne være mulig å finne sentrale fellesnevnere.

Til nå er det kun Torgeir Knag Fylkesnes fra SV og Kriss Rokkan Iversen fra MDG som har bekreftet deltakelse. Mens de øvrige partiene fortsatt ikke har svart på invitasjonen.

Vi håper i det lengste at partiene som utfordrer regjeringen tar denne muligheten til å diskutere et mulig regjeringsskifte, fremfor å drive en valgkamp der de fokuserer på å angripe hverandre.