NRK opplyser 13.03. 2021 at Forsvaret har levert en 80 siders risiko- og sårbarhetsanalyse for anløp av atomubåter på Tønsnes i Tromsø, og at rapporten er unntatt offentlighet. Statsforvalteren opplyser at det skal gjennomføres en øvelse og et folkemøte før det blir ubåtanløp.

Undertegnende organisasjoner opplever økende uro for situasjonen i Tromsø knyttet til denne saken. Er alle forutsetninger til stede for å ta imot atomdrevne fartøy i vårt nærmiljø på en trygg og sikker måte?

Vi ber kommunen gjøre rede for:

- Har kommunen deltatt i utarbeidelsen av Forsvarets risiko- og sårbarhetsanalyse? En slik ROS-analyse er slik vi forstår det grunnlaget for en mer konkret beredskapsplan. Er dette arbeidet i gang og når kan det forventes fullført?

- Samarbeider kommunen med UNN om slik en beredskapsplan? Hvilken rolle har Sivilforsvaret og Statsforvalteren i dette arbeidet?

- Når omtrent starter anløpene og hvor mange anløp forventes i året (vi får selvsagt ikke eksakte opplysninger om slike ting, men omtrentlige opplysninger må finnes)?

- Har den kommunale brann- og redningstjenesten fått den kompetanseheving og det utstyr de mener at de trenger for å kunne bidra i en ulykkessituasjon der det også kan dreie seg om radioaktivt materiale?

- Åpenhet vil bidra til tillit. Når kommer folkemøtet?

Vi har ingen erfaring med atomreaktorer eller håndtering av radioaktivt materiale i større omfang i Nord-Norge. Vi vet imidlertid at potensialet for skader på naturmiljø og mennesker er enormt. Det er også grunn til å peke på det psykososiale miljø; våre barn og barnebarn skal få vokse opp uten denne utryggheten, og uten fare for slike langvarige skader på vårt fantastiske naturmiljø.

Vi ber om at kommunen så godt det lar seg gjøre besvarer våre spørsmål.