Finnmark SP er som resten av Senterpartiet imot EØS-avtalen. Jeg har prøvd å utfordre Geir Iversen og Finnmark Senterparti om hva de mener og hvordan de vil sikre fisken fra Finnmark fri vei ut på eksportmarkedet. Jeg har ikke fått svar, så jeg prøver igjen. Eksport av fisk er avgjørende for fiskerinæringa i Finnmark, og eksporttilgang er et av de viktigste tiltakene for at vi skal kunne leve av denne næringa.

EØS-avtalen omfatter ikke EUs felles fiskeripolitikk. På det området bestemmer Norge selv. VI har flere avtaler når det gjelder ressursforvaltning, i Skagerrak fra 2015 og avtalen om fiskeriforvaltning fra 1980 med EU. Vi har også avtale med Russland, og vi forvalter den norsk-russiske torskestammen felles.

Fisk og fiskeprodukter omfattes ikke av varebytte med EU, og møter derfor tollbarrierer. Det er grunnen til at noe fisk eksporteres ubearbeidet til andre land i Europa og bearbeides der.

I 1999 ble Norge med i EUs veterinærsystem, som innebærer at norsk sjømat følger de veterinære standarder som EU fastsetter. Det fører til at den mest tidkrevende delen av grensekontrollen bortfaller. De felles veterinærreglene gjør at våre fisketrailere så å si er forhåndsgodkjent og har bort imot automatisert tollbehandling. Vi har alle sett trailerkøene ved Dover og det illustrere bortfall av avtale med EU. Storbritannia forhandler nå med stort tidspress for å kunne få en avtale med EU og få flyt i vare- og eksportstrømmen.

Fiskeriindustrien i Finnmark er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det at denne arbeidskraften kan komme til oss er nettopp pga EØS-avtalen. Utenlandsk kapital er derimot regulert på eiersiden i flåteleddet, for å sikre at vi har en norskeid flåte som har tilgang til våre kvoter.

Fiskerinæringa i Finnmark, og resten av landet, fungerer så godt som den gjør, ikke minst på grunn av EØS-avtalen og vårt felles veterinærsystem.

I Senterpartiets alternative budsjett for2021 fjernet de EØS-kontingenten og erstattet den ikke med andre midler. Det er uansvarlig, for å si det mildt. Senterpartiet vil ha en ny handelsavtale med EU, men å tro at oljefondlandet Norge vil få en bedre og billigere avtale med markedstilgang til over 450 millioner mennesker, er i beste fall naivt. EØS-avtalen er mer enn en handelsavtale. Den regulerer fri flyt av mennesker og tilgang på arbeidskraft, felles passfrihet i Schengenlandene, tilgang til veterinærregelverket for å nevne noe. En handelsavtale vil være mer begrenset og sannsynligvis dyrere.

Jeg er EU-motstander og oppfatter ikke EØS-avtalen som en inngang til EU. Den tjener tvert imot begge parter, og er i tillegg en avtale som har bred oppslutning i det norske folk.

Hvordan vil Finnmark Senterparti sikre norsk fisk tilgang til europeiske markeder på en bedre måte enn det EØS-avtalen gjør i dag?