Gå til sidens hovedinnhold

Hva bør være avgjørende for valg av parti?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det snakkes for mye om enkeltdetaljer i valgkampen, og det fokuseres for lite på de lange linjer i politikken. Det diskuteres lite hva som på sikt er viktig og hva som er mindre viktig. Langsiktighet og vekting av argumenter bør få mer oppmerksomhet.

Politikk er vanskelig. Foruten at noe er viktig, noe er mindre viktig, og at noe berører enkeltgrupper, mens andre ting berører hele landets utvikling og framtid, har alle beslutninger konsekvenser for langt mer enn det beslutningen egentlig dreier seg om.

Valg av parti som skal få en stemme er også vanskelig. Noen argumenter er viktige, andre mindre viktige og noen er uten betydning ved valg av nytt storting. Jeg tror noen politikere misbruker argumenter, vel vitende om at et argument ikke har særlig betydning i det lange perspektiv for vårt land. Men de vet at det kan påvirke vårt valg av parti.

Avgjørende utgangspunkt er for meg først og fremst partienes gjennomføringsevne. Alle avgjørelser trenger flertall. Partienes størrelse er derfor viktig. Slik den politiske situasjon er i dag, må en også ta hensyn til hvilke samarbeidspartier som er aktuelle. Forutsetningen er imidlertid at aktuelle samarbeidsparti er rimelig ensartet i de lange politiske linjer (ideologi).

Samarbeidspartnere som utelukkende er valgt for å få makt (flertall) og ellers ikke har ensartet ideologi, er i utgangspunktet ikke fordelaktig. Grunnleggende ulike standpunkt fører lett til forlik der noe tas og noe gis bort, og relativt ubetydelige standpunkt på den måten får større tyngde. Sittende regjerings forsøk på samarbeid med FRP og for så vidt også KFR, er eksempler på at samarbeid som skapte makt, men som ble mye ta og gi. Det avgjørende for meg er at partienes politikk lar seg gjennomføre i praksis.

Dernest vurderer jeg om standpunktene har et langsiktig eller kortsiktig perspektiv. Det er uten betydning hva et parti akter å gjennomføre «de første 100 dager etter valget». Det er de langsiktige konsekvensene av standpunkt som har betydning for vårt land på sikt. Vi må tenke langsiktig for at utviklingen skal bli som ønsket. Kortsiktige endringer er midlertidige inntil noe annet måtte bli bestemt.

De politiske standpunkt er naturligvis viktig også for meg. Det er viktig at en vurderer og bestemmer seg for hvilke forhold som skal vektlegges mest. I den sammenheng er det etter min mening avgjørende hva som tjener landet som helhet, - ikke meg selv og mitt miljø. For meg er følgende politiske standpunkt avgjørende:

Politikkens evne til å utjevning av økonomiske ulikheter. Det er opplyst at forskjellen mellom de veldig rike og oss andre er blitt stadig større under dagens regjering. For meg er dette en uheldig utvikling for landet på lang sikt, selv om det i liten grad påvirker hver enkelt av oss på kort sikt. For å snu denne trend trengs langsiktige planer.

Et eksempel på langsiktighet er skattepolitikken. De årlige justeringer er mindre betydningsfulle på kort sikt, men de lange linjer blir vesentlige for vårt lands utvikling. Skattepolitikk er vanskelig og har mange detaljer som er viktige for konsekvensene. Men når politikken fører til økte forskjeller viser det etter min mening at politikken bommer på målet eller får uheldige bivirkninger som burde vært løst på en annen måte.

Avgiftspolitikken er et viktig virkemiddel i politikken og får for liten oppmerksomhet selv om det har stor betydning på lang sikt. Dersom avgiften på alminnelige forbruksvarer settes opp, påvirker dette alle folk stort sett like mye. Avgiften er en form for flat beskatning. Avgifter på kostbare kjøp, som f. eks store biler og båter, påvirker bare de som kan kjøpe slike ting. Dersom en på lang sikt ønsker å flate ut ulikhetene, bør derfor avgiftene på kostbare kjøp økes, og reduseres på alminnelige forbrukskjøp. Dette er fraværende i debatten nå før valg

Å skape arbeidsplasser er viktig i svært mange sammenhenger. Landets økonomi, konkuranseevne, bosettingsmønster, realisering av resurser i hele landet osv er noen av de viktigste konsekvenser.

Alle partier sier de prioriterer å skape arbeidsplasser. Det er enighet om at dette har stor betydning. Problemet blir derfor å finne ut hvem som har en poltikk som faktisk evner denne målsetting. Noen stikkord i denne sammenheng er vilje og evne til tilrettelegging for utnytting av resurser i distriktene, desentralisering og vilje og evne til å satse langsiktig, er Det vanskeligste er kanskje å ta stilling til hvilke(t) parti som faktisk prioriterer slike ting.

Det bør også tas hensyn til om partier har et realistisk forhold til miljø. Det bør av flere grunner legges vekt på hvilken miljøbelastning nye tiltak vil føre til. Argumentet «miljø» må imidlertid ikke misbrukes slik at det kun vektlegges der hensynet er reelt. Dessuten må partiene ta hele miljøregnskapet i betraktning når tiltak vurderes. Argumentet misbrukes ofte for å hindre tiltak.

Å legge til rette for at ungdom og eldre er viktig. Ungdom må få utdannelse, valgmuligheter og muligheter for å realisere seg selv. I vårt land bør eldre ha en god og trygg alderdom. I teorien er alle partier enige om disse utgangspunkt. Måten å oppnå disse målsettinger kan imidlertid variere. Viljen og evnen til å prioritere disse grupper går ofte på bekostning av andre mål. De partier som viser at de faktisk prioriterer både unge og eldre når resurser skal fordels, får min støtte.

De enkelte partiers standpunkt må vektes. For meg innebærer dette at et partis fanesak først må vurderes i forhold til partiets gjennomføringsevne og hvor langsiktig betydning dette har i samfunnet. Har saken ingen langsiktig betydning og/eller har partiet ingen gjennomføringsevne for dette forhold, vektes saken lavt.

Dernest er det ikke alle spørsmål som bør ha betydning i et stortingsvalg selv om de i seg selv er viktige nok. Er f. eks spørsmål om abort og bompenger viktig i denne sammenheng,. Etter min mening nei. Standpunktene kan trekke mange velgere, og i neste omgang brukes i forhandlinger om posisjoner i en regjering. De grupperinger som jobber mye for å få til endringer og utvikling på slike forhold, bør påvirke de partier som har makt.

Oppsummert innebærer dette at de partier som har gjennomføringsevne, standpunkt med langsiktig virkning i riktig retning, en poltikken som bidrar til å utjevne økonomiske ulikheter, skape arbeidsplasser særlig i distriktene, prioritere unge og eldres interesser, og alltid tenker reelt på miljøkonsekvenser, får min stemme. Noen kan ha andre politiske saker de vil legge større vekt på. Det er greit nok, bare en tar hensyn til den langsiktige virkningen for vårt land, og at partiet har evne og vilje til å få det gjennomført.

Kommentarer til denne saken