Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 har territorielt militært ansvar for nordre del av Nordland fra Tysfjord, inkludert Lofoten og Vesterålen, og hele Troms fylke. Distriktets om lag 4200 soldater, hvorav om lag 1500 mobiliseres i Tromsø-området, ledes av en sjef på Elvegårdsmoen. Da det i dag ikke finnes egnede skytebaner i Tromsø-området, må disse soldatene dra til indre Troms for å drive med våpentrening og skarpskyting.

I forbindelse med at kommunedirektøren har arbeidet med å planlegge et skytebaneanlegg i Ytredalen (Simavika), har kommuneadministrasjonen vært i kontakt med HV-16 for å få rede på om skytebaner på dette stedet kunne være av interesse for HV.

Men dette tilbudet er avslått av HV med følgende begrunnelse: «Av beredskapsmessige årsaker er Simavika uaktuell for HV. Det er ca. en time å kjøre fra HVs oppsettingssted på Gamle Grøtsund Fort til Simavika, med to bruer, en tunnel og dårlig veg. Dette medfører risiko for at HV kan avskjæres uten mulighet for å få mannskap tilbake. Fastlandssiden er minst sårbar.»

Dette har ført til at kommunaldirektøren, som har arbeidet med oppfølging av et kommunestyrevedtak om et sentralt skytebaneanlegg i Simavika, i kommunestyret 24.05.22 leverte følgende innstilling: «De høye tilleggskostnadene for kommunen, kombinert med at Simavika ikke er aktuell for Heimevernet, gjør at det ikke er aktuelt å gå videre med lokaliteten.» I stedet innstiller han på å «igangsette et arbeid med formål om oppstart av reguleringsplan for et sentralt skytebaneanlegg i Kjoselvdalen høsten 2022.»

Dermed følger ikke kommunedirektøren kommunestyrevedtaket fra 19.06.19 om skrinlegging av planen om et sentralt skytebaneanlegg i Kjoselvdalen, og daværende ordfører Kristin Røymos konklusjon etter vedtaket ikke lenger gjelder: «Dette betyr at Kjoselvdalen aldri mer i historien kommer til å bli foreslått som lokasjon for skytebane.»

At Kjoselvdalen ble skrotet av en AP-ordfører som lokalisering for et skytebaneanlegg i 2019, kan dermed bli opphevet av AP-ordfører Gunnar Wilhelmsen i 2022.

Da innstillingen til HV 16 tydeligvis har hatt stor betydning for kommunedirektørens innstilling, har jeg prøvd å forstå begrunnelsen for at HV ikke kan bruke skytebaner på Ringvassøya.

Når HV er redd for å bli avskåret og ikke få soldatene tilbake til Tromsøya, må dette skyldes at HV-ledelsen forventer et angrep på Tromsø uten noen form for forvarsel. Det tror jeg ikke er mulig med de midlene for overvåkning som i dag finnes.

Dersom Norge er truet av krig eller er under angrep, vil selvsagt ikke HV-soldater bli sendt til Ringvassøya for våpentrening eller innskyting av våpen.

HV 16 har nå bekjentgjort for all verden at det er leid to bygninger til lager på gamle Grøtsund fort hvor den lokale avdelingen også har sitt oppsetningssted. Det vil si at det er her mannskapene skal møtes ved mobilisering.

I den forbindelsen vil det være behov for en skytebane i nærheten for klargjøring av våpen. Men det betyr ikke at det må være et ferdig skytebaneanlegg i Kjoselvdalen.

Lov om militære rekvisisjoner slår nemlig fast i § 1 at:

Når riket er i krig, kan militære myndigheter rekvirere alt som er nødvendig for krigsmakten og institusjoner som er knyttet til den.

Kongen kan bestemme at reglene i denne paragraf helt eller delvis skal gjelde også utenfor krigstid når krigsmakten eller noen del av denne er beordret satt på krigsfot i beredskapsøyemed, eller når det er nødvendig til fremme av beredskapstiltak, herunder større øvelser.

Med andre ord så kan HV, når det er brutt ut krig eller når krig truer, rekvirere Kjoselvdalen og opprette en eller flere midlertidige feltskytebaner der for de våpnene som HV er oppsatt med.

Til slutt vil jeg gi uttrykk for at jeg ikke synes at HV har funnet noe sikkert lagringssted for våpen og ammunisjon, dersom det er dette som skal lagres i de to bygningene i havna i Tønsvika, som kan bli angrepet med presisjonsstyrte våpen fra skip eller fly. Hvorfor ikke bruke noen av de bombesikre fjellhallene på Tromsøya?