Hvorfor er idretten, som den største frivillige bevegelsen i Norge, nærmest usynlig i valgkampdebattene? Dette spør styreleder i Troms og Finnmark Idrettskrets, Geir Knutsen. Han tar til orde for at politikerne må jobbe for idretten, og sette idretten mer på dagsorden. Det er jeg helt enig i.

For Høyre er det et mål at alle skal kunne delta i idretten lokalt, uavhengig av økonomi eller funksjonsevne. Idretten og frivilligheten er viktig for medmenneskelig kontakt og inkludering, og må være tilgjengelig for alle.

Regjeringens idrettsstrategi ble lagt fram 3. september 2021. I strategien presenteres tiltak som skal bidra til gjenåpning av idretten etter pandemien. Pandemien har rammet frivilligheten hardt. Aktiviteten har stupt og barn og unge har mistet viktige år av sin utvikling hvor fysisk aktivitet, fellesskap og mestring står i sentrum. Vi må ta et krafttak for å komme i gang etter pandemien.

Det er særlig viktig å sikre at pandemien ikke bidrar til økte sosiale forskjeller i deltakelse. I tillegg presenterer strategien tiltak som skal bidra til mangfoldig og inkluderende deltakelse i idrett.

De økonomiske tiltakene i regjeringens idrettsstrategi er som følger:

  • Ekstraordinært tilskudd på 50 mill. kroner til lokale lag og foreninger (LAM) i 2021
  • Ekstraordinært tilskudd på 35 mill. kroner til særforbund og idrettskretser i 2021
  • 5 mill. kroner til kampanjen Tilbake til idretten
  • Ekstraordinært tilskudd på 3 mill. kroner til Tverga i 2021
  • 7 mill. kroner til digital utvikling i Norges idrettsforbund
  • 30 mill. kroner til treårig krafttak for mangfold og inkludering i idrett
  • Inkludering i idrettslag utvides med flere kommuner og styrkes med 5 mill. kroner
  • Ny søknadsbasert ordning for mangfolds- og inkluderingsprosjekter

Disse midlene vil være kjærkomne bidrag til lag og foreninger over hele landet. Satsingene bidrar til å styrke aktivitetsnivået, holde kostnadsnivået nede i lagene og de vil understøtte den frivillige innsatsen. Ildsjelene i idretten er de som bidrar til aktivitet og anlegg, og de må tas godt vare på. I tillegg vil tilskuddene gi bistand til ytterligere klubb- og trenerutvikling.

Jeg er særlig glad for at regjeringen gir ekstra støtte til inkludering og mangfold i idretten. Arbeidet mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse, for paraidrett, for større kjønnsbalanse og likestilling skal prioriteres. Arbeidet mot rasisme, diskriminering og hets styrkes også.

Jeg er utrolig stolt over at tiltaket Aktivitetsguide blir et tilskuddsberettiget tiltak i ordningen Inkludering i Idrettslag. Aktivitetsguide har sin opprinnelse i Tromsø, der Tromsø Idrettsråd og Britt Leandersen har utviklet en modell for å inkludere barn og deres familier i idretten. Den velfungerende Tromsø-modellen rulles nå ut i hele landet.

Geir Knutsen peker på mangel på idrettsanlegg som den største utfordringen for idretten i nord. I Troms og Finnmark er det ventelister hos håndballagene i byene. Det er mangel på ishaller og Tromsø er blitt eneste «storby» i Norge uten storhall for fotball. Uten anlegg så blir det heller ingen aktivitet.

Høyre vil sørge for at det bygges idrettsanlegg over hele landet. Høyre støtter idrettens nasjonale strategi for idrettsanlegg som inkluderer både nasjonalanlegg og breddeanlegg, og vil prioritere fleridrettsanlegg der det er fornuftig. Vi kommer til å fortsette arbeidet med å sikre forutsigbarhet for momskompensasjonen til nye idrettsanlegg. Momskompensasjonsordningen ved bygging av idrettsanlegg er økt, og det er gitt full momskompensasjon til alle som har søkt. I krevende tider som vi har nå, hvor mange idrettslag har en anstrengt økonomi, er det viktig at staten stiller opp og bidrar med ordninger som gir forutsigbare rammevilkår.

Høyre tar oppfordringa om å jobbe for idretten. Fordi idretten og frivilligheten former barn og unge, bygger fellesskap og gir oss tilhørighet til et miljø og til hverandre. Og den må være tilgjengelig for alle.