Senterpartiet ønsker å fronte egen politikk fordi den er et godt alternativ til dagens regjering som sentraliserer Norge i rekordfart. Men når Nordland Høyres kandidat Thorheim forteller skremmende eventyr for å sette fiskere og bøndene i nord opp mot hverandre, har han kanskje vært for lenge i Oslo-gryta. Dette må kommenteres fordi Thorheim bruker den klassiske øvelsen «splitt og hersk» for å få plass på Stortinget. Thorheim forsøker å så splid mellom dem som sørger for maten vår, og han gjør det for å ramme Senterpartiet. Dette fortjener hverken landbruket eller sjømatnæringa. Senterpartiet vil helt klart føre en politikk som fører til mer videreforedling av fisk i Norge.

Senterpartiet er tydelig på at vi trenger både fiskere og bønder i dette landstrakte Norge. Begge gruppene er viktige næringsaktører, og de sørger for viktig matberedskap. Sjømatnæringen er opptatt av å sikre markedsadgang for produktene sine. Det er viktig og riktig, og helt i tråd med Senterpartiets politikk. Vi vil selvsagt ikke sette markedsadgangen for denne næringa i fare. Senterpartiet har sagt at vi ønsker å forhandle fram bedre avtaler med EU enn dagens EØS-avtale, og Brexit viser at det er mulig. Men alternativet skal selvsagt være en bedre avtale. Norsk laks er forresten en suksesshistorie i Japan. Ni år på rad er laksen mest populære fiskeslag i Japan, og den norske eksporten til Japan har med en egen handelsavtale over år ligget stabilt på i overkant av 30 tusen tonn. Japansk sushi er ofte norsk laks.

Muligheten for å skape tusenvis av nye jobber i Nord-Norge har Høyreregjeringa hatt i snart åtte år. Men hva skjer? Vi har fått en folkeflukt fra Nordland, og mistet åtte innbyggere daglig i 2019. Nordland er et av fylkene som har tapt stort på regjeringas omfordeling fra nord og til sør. Ingen av Høyres stortingsrepresentanter i nord får fornyet tillit til fire nye år på Stortinget. De har forsvart Høyreregjeringas politikk, og det har ikke falt i god jord. Torheim har etter hvert vist at han støtter regjeringas politikk fullt ut, og nye listekandidater i nord vil ikke snu høyreregjeringas sentralisering.

Kysten er ingen vinner under dagens regjering. Selv om pengene som går til kystformål i dagens NTP er under 4%, er oppfyllingsgraden kun 45%. Til sammenligning er oppfyllingsgraden til byvekstavtaler og bymiljøavtaler 77,4%. Det er tydelig at høyreregjeringa ikke prioriterer kysten, selv om Thorheim fabler for å konstruere stor uenighet mellom sjømat og landbruk. Til orientering vil Senterpartiet bruke mer penger på kysten. Senterpartiet vil la fiskerihavnene forbli statlige, hente inn vedlikeholdsetterslepet og satse mer på havner og farleder. En større andel av fisken må gå til produksjon på norske landanlegg, og støtten til innovasjon må økes. Vi må også sikre desentraliserte mottak og gode føringsordninger.

Landbruket er viktig, også i nord. Selvforsyningsgraden på jordbruksmat er lav, under 40% korrigert for importert kraftfor. Landbruket i nord trenger bedre vilkår, og det produseres norsk ost også i Nordland. Det var en innskjerping på toll på importerte oster da Senterpartiet var i regjering, i 2013, men fiskeeksporten vår ble ikke negativt påvirket. I stedet for å bruke tid på å splitte bønder og fiskere, burde Thorheim konsentrere seg om kvotemeldinga, og at funnene fra Riksrevisjonens rapport ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til i behandlingen av et nytt kvotesystem. For Senterpartiet er det viktig å sikre fiskerisamfunn, fiskeindustrien og fiskeflåten, uten å sette norsk jordbruksmat og sjømat opp mot hverandre. Det kan vi gjøre, gjennom et flertall i Stortinget. Heldigvis har det norske folk stemt nei til EU to ganger. Om Høyre hadde fått viljen sin, hadde EU styrt norsk fiskeripolitikk og hatt kontroll over fisken vår.