I går fikk vi den gledelige nyheten om at Island anerkjente Holodomor som folkemord, enstemmig.

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har lagt fram sin innstilling om folkemordet Holodomor som skal behandles den 30.3.

Vi i s2pU hadde et møte 31.1. på Stortinget med en tverrpolitisk gruppe og all ære til FrP som direkte deretter framla dette representantforslag:

«Stortinget ber regjeringen anerkjenne holodomor som et folkemord på det ukrainske folket.»

Men vi som liker å betenge oss selv som fredsnasjon gjør ikke tilstrekkelig for å fremme folkemord og krigsforbrytelser som er begått, for å forsøke å bygge fred for fremtidige generasjoner. Atter en gang nekter Arbeiderpartiet og Høyre å anerkjenne Holodomor som folkemord, som det virkelig var. Først kommer utenriksministeren med følgende anbefaling (som AP også gjorde i 2008):

“Holodomor fant i tillegg sted før folkemordskonvensjonen og vedtektene for Den internasjonale straffedomstol ble vedtatt, og dermed før den internasjonale forbrytelsen folkemord ble fast definert i folkeretten. Å definere hendelser som fant sted før de relevante folkerettslige normene ble vedtatt vil følgelig innebære at disse anvendes med tilbakevirkende kraft. Vurderingene av hvilke hensikter som lå bak de historiske handlingene som førte til hungersnøden, bør derfor overlates til historikere.”

Som følges opp av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre med følgende innstilling til Stortinget:

“Komiteens flertall medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet understreker at folkemord er et rettslig begrep, med en klar definisjon. …. Komiteen merker seg videre at utenriksministeren i sin uttalelse til foreliggende representantforslag informerer om at Norge på generelt grunnlag ikke uttaler seg om hvorvidt overgrep rettet mot en bestemt gruppe kan anses som folkemord, og at en slik anerkjennelse bør overlates til historikere eller dommere i relevante domstoler.”

Dette er en total ansvarsfraskivelse. Det er et politisk ansvar å forhindre folkemord ved å peke på historien og bekrefte fakta. Det er et historisk fakta at det ble begått folkemord i 1932-1933 rettet mot det ukrainske folk. Derfor har også Island senest i dag tatt ansvar, og derfor har også land som Tyskland, Belgia, Polen, EU, USA med mange flere anerkjent Holodomor som folkemord på politisk og historisk grunnlag. De har ikke gjemt seg bak juridiske vendinger. De historiske fakta er vel dokumentert av anerkjente forskere.

Både den ukrainske president Zelensky og den ukrainske ambassadør i Norge oppfordret Norge til å anerkjenne Holodomor som folkemord for å hindre nye forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina. Men så langt viser ikke våre største parti mot og politisk klokskap i denne saken.

Vi håper at dette snur til saken skal behandles i Stortinget 30.3. Da er i allefall millioner av øyne rettet mot Norge fra Ukraina og ukrainerne som bor i Norge.

Lyngdal og Farsund kommuner var de første kommuner som anerkjente Holodomor 15.12.22. En nasjonal norsk anerkjennelse vil helt klart ikke bare være en politisk og historisk anerkjennelse, men vil også være et bidra til å kunne forhindre folkemord i framtiden også i dagens Ukraina.

I 2019 besøkte vi i s2pU det nasjonale Holodomor museum og har brukt 5 år på å framskaffe nok historiske fakta fra internasjonale forskere og bekrefter: Holodomor var folkemord og en forbrytelse mot det ukrainske folk.