En helseinstitusjon for 80.000 -, fremskrevet til 87.000 helgelendinger i 2062, vil være avhengig av lokalisering til Tovåsen.

Plassering av Hoved-sykehuset til andre steder på Helgeland, eller til andre lokaliseringer i «Sandnessjøen og Omegn», vil gi struktur av 2 små sykehus for til sammen 80.000 beboere på Helgeland, fungerende som DMS (distrikts medisinske senter), med tap av kirurgi og avhengig av tilreisende avtalespesialister i medisinske fagfelt.

2 små sykehus på Helgeland, vil dessverre gi en gjentagelse av 20 års tragisk historie etter innføring av helseforetaksreformen i 2002.En maktstyring av økonomisk bærekraftig for sentrumshospital for 26.000 beboere i Rana, boende vegg i vegg med sykehuset. I motsetning til svakere økonomisk liv for et Kysthospital i Sandnessjøen med ansvar for større del av sprett bosetning fra Sør-Helgeland, fra kysten og øyene av Helgeland og deler av Indre Helgeland og Helgeland-regionen.

Rana kommunestyres anbefaling av hovedsykehuset til Sandnessjøen kan ikke sees på som annet enn oppspill til ny strid og kamp for sluttelig et Hoved-sykehuset plassert til Mo i Rana.

Kan vedtak i Nordland Fylkeskommune, være en hestehandel? Er det tilfeldig at samme vedtaket i Rana kommunestyre blir fulgt opp av politiske beslutninger i Nordland Fylkeskommune? Har vi i løpet av hendelsene i sykehusprosessen lært oss noe om politisk metode-arbeid i dannelse av samhandlende tverrpolitiske syndikater i lukkede Facebook-grupper?

Kan en visjon for hovedsykehus til Sandnessjøen i stedet bli en tverrpolitisk «kupping» av Nordland fylkeskommune for at hoved-sykehuset på Helgeland sluttelig bygges i Rana? En åpen forutsigbar medvirkningsprosess for sykehusstruktur på Helgeland er blitt en lukket og regionalt tverrpolitisk syndikat-styrt prosess, en hestehandel?

Pasientreiser

Undersøkelser av pasientreiser viser at pasienter reiser forbi små sykehus til sykehus med trygg kompetanse av spesialister inne bred kirurgiske og medisinske fagfelt.

Tovåsen er eneste lokalisering for et hovedsykehus for Helgeland, som trygger utvikling, rekruttering og understøtter økonomisk bærekraft for en fagsterk helseinstitusjon.

Lokalpolitikk

Kortsiktig lokalpolitisk sysselsetting og tanker om næringspolitisk utvikling er ødeleggende maktspill som på sikt kan frata helgelendingene et rekrutteringssterkt spesialistsykehus for 80.000 – 87.000 beboere på Helgeland.

Manglende konsekvensutredning

Data for riktig sykehuslokalisering har ligget åpent på bordet i prosessarbeidet over de siste årene, til tross for avvikende «Plan-Program for idefasen», manglende KU (konsekvensutredning) I og II, uklar "Faglig strategisk utviklingsplan" og en tomteutredning fra SWECO med skjev bokføring for kriteriene til målområdene.

Fake news?

Konsekvensen for skjevhetene gjenfinnes i rapporten fra Ekstern ressursgruppe med anbefalingen av stort akuttsykehus til Mo i Rana. Rapporten gir begrunnelse: «Største andel av befolkningen når sykehuset i Rana innen 1 time.»

Hvorfor konkluderte ikke Ekstern ressursgruppe med riktige opplysninger? At 5 av 10 helgelendinger ville rekke sykehuset i Rana innen 1 time. Av dem kommer 3 av 10 fra Rana by.

Den andre halvparten av helgelendingene vil bruke 1 time lengre reise til sykehusbehandling i Rana, enn til behandling ved hoved-sykehuset på Tovåsen.

Hovedsykehuset på Tovåsen vil være sentrumshospital for 30.000 beboere på Helgeland, som rekker sykehusbehandling innen ½ time. 8 av 10 helgelendinger vil rekke sykehusbehandling innen 1 time.

Svak økonomi for kysthospitalet

Siste 20 års statlig drift av Helgelandssykehuset HF har vist en forskjellsbehandling med svak økonomi for et kysthospital i Sandnessjøen og sterk økonomisk drift av et sentrumshospital i Rana.

Med ny sykehusstruktur for Helgeland, vil hovedsykehus på Tovåsen være samlet kysthospital og sentrumshospital for hele Helgeland. Det vil gi en økonomisk likhet og utjevning for helsetjenestene mellom kystbeboerne og byene-boerne på Helgeland.

Resultatet av en annen økonomisk bærekraft, enn den historien Kommunaldirektør Jan Erik Furunes forteller om økonomisk risiko og økonomisk sammenbrudd for Nye Helgelandssykehuset.

Helseforetaket på Helgeland skal drive mindre butikk og mer klinikk.

Industri-stedet Rana

Ved industriell vekst i Mo i Rana for 26.300 beboere, er det befolkningsvolum som har betydning for lokaliseringen og størrelsen på en helseinstitusjon.

Hovedsykehus på Tovåsen vil sammen med Bodø, Tromsø og Trondheim være behandlingssteder for ulykker ved industrien i Rana, på like vilkår som industriulykker i Mosjøen, i fiskeindustrien, i jordbruk, på oljebasen i Sandnessjøen og ved annen verkstedindustri langs kysten.

Industristeder som Hydro Aluminium i Øvre Årdal, Sauda Smelteverk og industrien i Glomfjord, vil sammenlignet med Rana, ha dobbel reiseavstand til behandling ved respektive sykehus i Førde, i Haugesund og ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Sykehusene på Helgeland

Sykehuset i Rana skal etableres og være et akuttsykehus for Rana, med lokalisering til nåværende bygningsmasse.

Det står ikke i foretaksprotokollen av 27. januar 2020 om «videreutvikling» av Rana sykehus. Derimot refereres det til «Nasjonal helse- og sykehusplan 2016 –2019», hvor det slås fast: De mindre sykehus skal trygges og videreutvikles.

Sykehuset i Rana skal ikke parallelt med hovedsykehuset for Helgeland videreutvikles med fagkombinasjoner innen medisin, kirurgi og IKT, dekkende for fremtidig nødvendig spesialiteter for 80.000 – 87.000 beboere på Helgeland.

Dette er utvikling som er tillagt et hovedsykehus for Helgeland, lokalisert til Tovåsen. Et hovedsykehus som vil være en trygghet for beboerne på Helgeland og for fremtidig variert næringsutvikling. En helseinstitusjon for faglig utvikling, for forskning og for kompetansebygging innen ulike områder for helse; blant annet for spesialisering av helsepersonell og for LIS-leger.