For litt over to år siden la tidligere helse- og omsorgsminister i Norge, Bent Høie, frem sitt vedtak om en ny fremtidig sykehusstruktur i sykehusprosessen på Helgeland. Eller mer riktig sagt: Høie bekreftet Helse Nords styrevedtak fra desember i 2019 med litt såkalt «sandpåstrøing» av selve vedtaket.

Sandpåstrøingen her var at et fremtidig «hovedsykehus» med «ledelse» på Helgeland for fremtiden etter dette vedtaket skal ligge ved det som etter hvert skal være Helgelandssykehuset i «Sandnessjøen og omegn». Det såkalte «hovedsykehuset».

Dette vil si at «hovedsykehuset» i Helgelandssykehuset HF etter vedtaket skal flyttes over fra det som til nå har vært, og fremdeles er hovedsykehuset i dette siden Helgelandssykehuset HF ble etablert i 2001: Helgelandssykehuset i Mo i Rana. I praksis vil dette fungere som et hovedkontor i helseforetaket med ledelsen i Helgelandssykehuset.

Siden dette vedtaket har det skjedd ikke så rent lite når det gjelder etablering og mulig etablering av ny industri og næring i helgelandsregionen. Disse vil være i et geografisk område i regionen som strekker seg mellom Vefsn kommune og nordover på Helgeland til Rana kommune, med videre geografisk spredning til andre kommuner på Nord-Helgeland.

Med tid og stunder vil disse etableringene og mulige etableringene føre til at det industrielle og næringsmessige hovedområdet på Helgeland vil befinne seg mellom disse kommunene. Dessuten vil dette også føre til at de desidert fleste av innbyggerne i hele helgelandsregionen etter hvert vil komme til å være bosatte i norddelen av regionen.

At noe fremtidig «hovedsykehus» på Helgeland er vedtatt å skulle ligge i en kommune solid utenfor dette fremtidige industrielle hovedområdet i regionen med sju tusen innbyggere, blir da følgelig både helt feil og rett og slett absurd.

Bent Høies vedtak fra 2020 ble gjort før både disse etableringene og mulige nyetableringene i helgelandsregionen var aktuelle. Dette tok således ikke høyde for hverken den industrielle endringen, eller den demografiske forskyvningen som vil komme til å oppstå på Helgeland.

For å si dette siste her ekstra klart og tydelig:

Det befolkningsmessige (demografiske) tyngdepunktet på Helgeland vil i løpet av ca. de første 15-20 årene være langs en «akse» fra midt i og videre nordover i regionen mellom kommunene Vefsn-Hemnes- Rana. Hovedårsakene til dette er industrietableringer i Vefsn og Rana, og byggingen av den nye flyplassen i Rana. Om ca. 10 år så kan ca. 60 000 av totalt 85 000 innbyggere i helgelandsregionen være bosatte innenfor denne geografiske «aksen» og omland.

At noe «hovedsykehus» i regionen da skal ligge på en holme solid utenfor denne «aksen» er ulogisk og rett frem naturstridig.

En naturlig konsekvens av disse her nevnte saksforholdene i dette innlegget er at Bent Høies vedtak om en ny fremtidig sykehusstruktur på Helgeland fra 27.januar 2020 må annulleres, og at dette vedtaket må gjøres på nytt.

Og før dette blir gjort så må det aller første som skjer være at det foretas en UTREDNING av noe slikt vedtak. Høies vedtak fra 2020 var ikke utredet på noen som helst måte, hverken faglig, økonomisk eller med tanke på fremtidig rekruttering av nytt sykehuspersonell.

Et fremtidig «hovedsykehus» vil komme til å trenge kanskje opp mot 1500 nye helsearbeidere. Å tro at et «hovedsykehus» i «Sandnessjøen og omegn» vil ha noen som helst slags mulighet til å kunne rekruttere noe i nærheten av et slikt tall vil være fullstendig urealistisk.

Dette er det kun ett bestående sykehusmiljø på Helgeland pr. i dag som kan klare. Og som befinner seg ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana. Det største sykehusfaglige miljøet i regionen. Her ligger også ennå det som pr. i dag er hovedsykehuset i Helgelandssykehuset HF.

Stortinget i Norge har i 2017 med et overveldende flertall vedtatt at en fremtidig ny stor flyplass i helgelandsregionen skal ligge i Rana. Rana er i tillegg en ikke ubetydelig del av det kommende fremtidige industrielle og næringsmessige hovedområdet på Helgeland. En av Norges største industriparker befinner seg også her.

Og da sier det seg selv at både med disse allerede eksisterende institusjonene og med fremtidige lokaliseringer så bør og må det være et sykehus her av en størrelse som står i forhold til dette. Ikke minst i forbindelse med den nye flyplassen i regionen.

Sykehuset i Mo i Rana vil i fremtiden være det eneste med noe eget pasientgrunnlag, som er innbyggerne på Nord-Helgeland. Det er da følgelig naturlig at et slikt sykehus av denne størrelsen i en region har en funksjon som hovedsykehus på Helgeland. Som dette hittil har hatt og hele tiden har vært i Helgelandssykehuset HF.

At det største demografiske området i en region, som i tillegg er senter for industrien og innehar en av Norge største industriparker, ikke skal ha et sykehus med størrelse etter dette, blir utenkelig. Og ingen fagmessige konklusjoner, eller noen rasjonell fornuft eller logikk tilsier at noe slikt vil være naturlig.

Heller ikke at den sykehusenheten i Nye Helgelandssykehuset som har minst problem med å rekruttere nytt fagpersonell og bredest fagkompetanse, skal nedbygges på noen måte i et fremtidig Nye Helgelandssykehuset HF.

Bent Høies sykehusvedtak fra 27. januar 2020 må derav av dette oppheves av den nye Helse- og omsorgsministeren i Norge så snart som mulig og gjøres på nytt etter først å ha vært utredet. Noen annen farbar vei i denne delen av sykehusprosessen på Helgeland finnes ikke.

Og politikerne i Rana bør snarest gi en melding til den nye helsestatsråden som ikke er til å misforstå: Hovedsykehuset på Helgeland og ny flyplass i regionen må ligge i samme kommune.