En ny rapport utarbeidet av advokatfirmaet Nordhus og Aarø, på oppdrag fra HLF, konkluderer med at hørselshemmede blir diskriminert. Det er advokat Marit Vik som har hatt ansvaret for utarbeidelse av rapporten. Rapporten er en gjennomgang av hørselshemmedes diskrimineringsvern i norsk og internasjonal rett.

Rapporten konkluderer med at mange av personer med hørselshemming blir diskriminert etter norsk lov. Diskrimineringen skjer i alle faser av livet helt fra barnehagen via oppveksten og til voksenlivet og alderdom.

Diskriminering i denne sammenheng er at personer med hørselshemming ikke har samme muligheter til å tilegne seg kommunikasjon og kunnskap som de aller fleste andre i samfunnet har.

Under hele pandemien har det vært holdt utallige pressekonferanser fra regjeringene på NRK. Her er det benyttet tegnspråktolking. Dette er veldig bra for de som må benytte tegnspråk og kan dette, men det er bare en liten del av alle hørselshemmede som kan og er avhengig av denne type tolking. De aller fleste hørselshemmede, og det er det ca. 1 million av, kan ikke tegnspråk. Hadde simultanteksting blitt tatt i bruk ved slike direktesendinger, ville også denne gruppen fått med seg viktig informasjon samtidig dem alle andre.

Dette er bare et av mange eksempler på hvordan en stor gruppe ikke får tilgang til grunnleggende og viktig informasjon.

Andre eksempler er hørselshemmede elever i barne-, ungdoms- og videregåendeskoler som ikke får tilstrekkelig hjelp/hjelpemidler som gjør at de kan tilegne seg samme læring som normalt hørende. Det finnes også mange eksempler på at det samme skjer på i auditoriene på våre universiteter. Det er ikke tilstrekkelig at lærer/foreleser sier at de kan snakke høyere når noen påpeker at de ikke hører.

I mange bedrifter både offentlige og private, blir det ikke lagt til rette for at personer med hørselshemming kan arbeide på lik linje med de øvrige ansatte.

Alt dette er eksempler på diskriminering av en veldig stor gruppe mennesker.

En av årsakene til denne diskrimineringen er at lovverket er fragmentert og det er vanskelig for beslutningstakere, helsepersonell, lærere og behandlere å få oversikt over de lover og forskrifter som finnes.

Selv advokaten som har laget rapporten, sier: «selv en jurist med lang erfaring med slikt arbeid har problemer med å få en sammenhengende forståelse av lovgivingen». Hvordan skal da en privatperson ha muligheten for å fremme sine krav?

FN konvensjon om «Rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne», CRPD som Norge har ratifisert, er ikke inkorporert i norsk lov. Saken har vært opp til behandling i Stortinget flere ganger, men har blitt nedstemt med ulik argumentasjon.

For at hørselshemmede og andre med funksjonshemming skal få det samme vern mot diskriminering som alle andre må, som et første skritt, CRPD inkorporeres i norsk lov.

Det neste er å få en nasjonal plan for hvordan hørselshemmede og alle andre med en funksjonshemming får samme muligheter til utdanning, arbeid, helsetjenester, sosialt liv osv, som funksjonsfriske. Økonomiske argumenter for at ikke å tilrettelegge er ikke godt nok.

Norge påberoper seg å være et land som tar diskriminering på alvor. Da må lovgiverne også vise det.

Hele rapporten finner du på hlf.no.