Bedre standard på både fylkes- og riksveier, blant annet gjennom flere nye, store veiprosjekter, utbedringer av farvann og innseilinger til havner, byvekstavtale med Tromsø og ikke mindre enn to nye lufthavner. Det er noe av det som kommer til Nord-Norge i ny Nasjonal transportplan 2022 - 2033. Nordområdemeldingen regjeringen nylig la frem varslet en omfattende satsing på infrastruktur i Norge-Norge og vi viser med denne NTPen at vi leverer på dette.

Et stort løft for både riks- og fylkesveiene

Det har vært lenge vært etterspurt bedre veier i Nord-Norge. Nå viser vi en tydelig og målrettet satsing. Noen steder bygger vi helt ny vei, andre steder skal vi utbedre og sikre de veiene vi har. I Nord-Norge vil vi blant annet langs E10 og rv 85 bygge 82 km ny tofelts vei, hvor 27 km av dette er i tunneler. Det vil bety at reisetiden reduseres med 39 minutter. Dette vil knytte sammen byene Harstad og Narvik med Lofoten og Vesterålen. Denne regionen er den mest folkerike i Nord-Norge og huser store mengder eksportrettet næring som havbruk og fiskeri.

I tillegg settes det i gang arbeid med å utbedre tunnelene på E6 i Sørfold på strekningen Megården-Mørsvikbotn. Ny E6 (45 km) vil redusere reisetiden med 25 minutter og redusere omkjøringstid ved stengninger til under en time. Langs E8 skal det bygges en ny vei som er kortere og mer trafikksikker enn dagens vei. E8 er innfartsåren mot Tromsø, og det er mange ulykker på strekningen. En ny vei på vestsiden av Ramfjorden vil gi et bedre miljø for de som bor langs strekningen. Langs E45 Kløfta i Alta kommune har veien i dag stor skredfare, og er spesielt krevende vinterstid. Derfor vil vi bygge ny, bedre og mer trafikksikker vei. I Tromsø skal det bygges ny tunnel mellom Breivika og Langnes – E8 Flyplasstunnellen.

Flere strekninger på E6 sør for Korgfjellet skal gi en bedre og mer trafikksikker vei. Langs E10 mellom Nappstraumen og Å skal et skredsikringsprosjekt sørge for å redusere reisetid og bedre trafikksikkerheten. På den ulykkesutsatte strekningen på rv 80 mellom Sandvika og Sagelva, som er hovedveien inn til Bodø, skal det gjøres utbedringer slik at den blir tryggere og bedre.

Det er også på tide at fylkesveiene våre får et løft. Dette er viktige veier både for hverdagsbruk og verdiskaping. Derfor oppretter vi en ny tilskuddsordning for fylkesveier og styrker satsingen på utbedring av tunneler. Til sammen i hele landet har vi lagt opp til en økning på 16 milliarder kroner. Det vil komme folk og næringsliv i hele Nord-Norge til gode.

Byer med bedre luft og enklere reisehverdager

Vi ønsker at flere byer skal få bidra til det grønne skiftet. Potensialet for å reise mer kollektivt finnes også i nord. Byene har også selv villet bidra til dette. Som en del av denne satsingen legger vi til rette for fem nye byvekstavtaler. En av dem er med Tromsø. Målet er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. En byvekstavtale vi gi Tromsø muligheten til å bli en enda triveligere og sunnere by som er bedre å bo i for både barn og voksne.

Vi innfører også et nytt tilskudd som skal styrke kollektivtransport, sykling og gange og muligheten til å nå nullvekstmålet i fem mindre byområder. Bodø er en av disse. Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak.

Bedre godstransport

Vi vil også bedre godstransporten til og fra landsdelen ved å bedre jernbanestrekningen mellom Trondheim og Bodø. Der vil nye kryssingsspor sørge for at godstransporten kommer raskere fram. Vi vil også gjøre tiltak som sørger for at godstogene på strekningen mellom Oslo og Narvik kan være opp mot 740 meter lange og komme raskere fram.

I første seksårsperiode blir det lagt opp til å utvide Narvikterminalen og utvikle Narvik stasjon. Dette betyr nye, spennende muligheter for transport av laks på jernbane direkte fra Narvik. Det er prioritert om lag 900 mill. kroner til Narvik terminal og stasjon.

Utbygging av Narvik stasjon og godsterminalen vil løse utfordringene med godshåndtering på Ofotbanen med de godsmengdene vi forventer skal komme frem mot 2040. Norske myndigheter vil også fortsette dialogen med Svenske Trafikverket om videre utvikling av Ofotbanen.

Historisk satsing på fiskerihavner og farvannsutbedringerKyst- og havområdene utenfor Nord-Norge er blant de mest krevende havstrekningene vi har. Vi trenger sikkerhet for dem som ferdes på sjøen. Både for de som frakter gods, for de som driver med fiske, og båt og ferje. Havnene må være gode når stadig større båter krever trygt farvann og innseiling.Regjeringen vil utbedre farvann langs hele kysten, og særlig i nord. Innseilingene til havnene Røst, Værøy, Andenes, Årviksand, Kjøllefjord og Vardø er blant tiltakene som er prioritert. Alle disse havnene har mye fiskeri- og næringsaktivitet. Utbedringene omfatter merking, utdyping og skjerming. Dette vil gjøre det tryggere, mer framkommelig og enklere for større fartøy å anløpe. Med disse investeringene er vi tydelige på at Norge også i fremtiden skal være langt framme innenfor fiskeri, sjømat og maritime næringer. Dette legger grunnlaget for nye arbeidsplasser i fiskeri- og havnæringer i nord.

Med satsing på både veier, jernbane og maritim infrastruktur legger vi med ny Nasjonal transportplan godt til rette for et godt, trygt, miljøvennlig og effektivt transportsystem for både folk og næringsliv i hele Nord-Norge.