Sjefen for Luftforsvaret har fått i oppdrag å optimalisere de operative leveranser på NH 90. I sin utredning fremmer han fire ulike forslag hvorav det ene er flytting av NH 90 helikoptrene til Haakonsvern. Dette skaper naturlig nok stor frustrasjon og mange hiver seg på med klare meninger om dette ene forslaget. Jeg skal ikke konkludere eller anbefale, men jeg synes det er viktig at vi ikke glemmer historien om Forsvarets maritime helikopterbase.

Vi skrur tiden tilbake til 2000. I Stortingsproposisjon (St. prp) nr 45 (2001 – 2002) besluttet Stortinget å gjøre Sola flystasjon til hovedbase for Forsvarets maritime helikoptre. Sola flystasjon skal bli base for 330 skv (Redningstjenesten), 334 skv (Fregatthelikoptre), og 337 skv (Kystvakthelikoptrene). Stortingets begrunnelse var følgende:

«Samling av de maritime helikoptre på Sola vil legge til rette for effektivisering, felles fagligoverbygning og bedre operativitet. På Sola oppnås også samling av sivile og militære maritime helikopterressurser og miljøer. Dette åpner for synergier, herunder eventuelt bortsetting….».

Investeringskostnad for dette prosjektet var på 350 – 400 mill kr.

Valget av Sola var vel begrunnet. Nettopp det faktum at Sola hadde og har et stort sivilt helikoptermiljø med både simulatorer og teknisk vedlikehold, var nok vesentlig ift å få til effektive synergier med sivil helikoptersektor. Et annet vesentlig argument var at fregatthelikoptrene hadde relativt kort flytid til Haakonsvern hvor fregattene er lokalisert.

Luftforsvaret fulgte lojalt opp denne beslutningen og startet planprosessen med å bygge opp Sola som maritim helikopterbase. Sjef for 334 skvadronen ble tilsatt og personell ble tilført skvadronen.

Stor var overraskelsen da Stortinget i 2007 (St. prp. Nr 48 2007 – 2008) gjorde om beslutningen og besluttet å gjøre Bardufoss flystasjontil hovedbase for Forsvarets maritime helikoptre. Stortingets begrunnelse var da følgende:

«Satsingen på Bardufoss vil redusere behovet for investeringer ift nødvendig oppbygging andre steder. Videre vil Bardufoss som Hovedbase legge til rette for operative og logistiske synergieffekter med utgangspunkt i et videreført og forsterket operativt tyngdepunkt for spesielt den mellomtunge helikopterstrukturen i nord samt for en langsiktig, rasjonell drift av den fremtidige helikopterflåten».

Investeringskostnaden skulle fortsatt være 350 – 400 mill kr.

Når det gjelder begrunnelsen for å endre valget fra Sola til Bardufoss fremstår det mer politisk motivert enn de rent fagmilitære operative behov.

Igjen «klapper Luftforsvaret hæla sammen» og følger lojalt opp Stortingets beslutning. Alle planer for Sola blir lagt i skuffen og planprosessen for å gjøre Bardufoss til hovedbase for helikoptrene starter.

Imidlertid var en vesentlig faktor i Stortingets beslutning glemt, nemlig at fregattene som skulle ha NH 90 om bord, var plassert på Haakonsvern i Bergen. Det ville vært særdeles uhensiktsmessig og svært kostbart å fly helikoptrene fra Bardufoss til Bergen nærmest ukentlig. For å bøte på dette ble det iverksatt en ny utredning med å finne et egnet sted for lokalisering (detachement) av de NH 90 maskinene som skulle betjene fregattene. Tre steder ble vurdert, Sola, Flesland og Haakonsvern. Valget falt etter hvert på Haakonsvern og det ble besluttet at investeringskostnaden på 350 – 400 mill kr også skulle dekke investeringsbehovet her.

Ikke overraskende, budsjettet sprakk. I St prp 73 - 2012 ,EBA investeringer, kommer det frem at Stortinget bevilger 500 millioner kr til Helikopterbase Bardufoss og 220 millioner til et helikopter detachement på Haakonsvern. Så den Maritime Helikopterbasen som skulle koste 350 – 400 millioner var allerede i 2012 kostnadsberegnet til 720 mill kr – en økning på 100%.

Dette er historien om Forsvarets maritime helikopterbase. Når vi nå også kjenner de tekniske utfordringene med NH 90 med svært begrenset operativ tilgjengelighet er det forståelig at hver stein må snus for å få mest mulig effekt av investeringen. Det er derfor prisverdig at oppdraget om optimalisering er gitt. Dersom anbefalingen faktisk blir en flytting til Haakonsvern er dette en ren fagmilitær begrunnelse, mest mulig forsvar for hver krone. Da må ikke distriktspolitikk, politiske hestehandler eller særinteresser stå i veien for en slik løsning.