Ulike krefter har den siste tiden tatt til orde for å flytte eksisterende fylkeskommunale oppgaver som før og under sammenslåingen med Troms har vært lokalisert til sentraladministrasjonen i Vadsø. Arbeiderpartiet i Finnmark har nylig vedtatt at det internasjonale fagmiljøet i stedet skal ledes fra Kirkenes. Tidligere fylkesordfører Ragnhild Vassvik målbærer ideen om at Alta overtar som sete for den fylkeskommunale skoleadministrasjonen. Det kan virke som om kommuner med ambisjoner, politiske krefter med forhandlingsevner og enkeltpersoner med ymse motivasjon nå kaster seg over den rest-organisasjonen som akkurat samtidig arbeider med å samle trådene, spisse kompetansen og reise seg igjen etter sammenslåingsprosessen. Midt i dette står fylkeskommunens ansatte utsatt til og uten vern mot de dragkampene som tydeligvis foregår.

Som tillitsvalgte i organisasjonen opplever vi at dette utløser både fortvilelse og utrygghet blant de omstillingsslitne ansatte i fylkeskommunen. Mens vi ved sammenslåingen i det minste hadde sikkerheten i en ansatt-garanti som ga trygghet for arbeidsplass og geografisk tilhørighet, har vi så langt ikke klart å oppnå det samme knyttet til oppdelingen. Det er fortsatt uklart om den samme ansatt-garantien som ble gitt ved sammenslåingen kan brukes videre, og hvem som eventuelt ikke vil omfattes av den gamle. Mens månedene går, er det derfor uvisst om vår politiske ledelse i det hele tatt ønsker å gi de ansatte en forsikring om arbeidsplassene denne gang. I lys av de siste dagers utvikling synes det som om endringsoppsigelser knyttet til oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune må forventes.

Den store usikkerheten som nå er skapt omkring geografisk plassering av dagens fylkeskommunale arbeidsplasser og kompetanse, bidrar ikke til at fylkeskommunen oppfattes som en attraktiv og god arbeidsplass. Opplevelsen av en organisasjon i fri drift uten trygghet for fremtiden, representerer derimot en betydelig merbelastning for prøvede medarbeidere som allerede i flere år har stått i omstillingsprosesser med store endringer og mye utrygghet. Det letter heller ikke fylkeskommunens kontinuerlige behov for rekruttering av ny kompetanse og videreutvikling av fagområder i tråd med regionens utfordringer.

Den kampen om fylkeskommunale arbeidsplasser og fagområder som nå utspiller seg er destruktiv for hele Finnmark. Det er ingen i regionen som er tjent med en slik kortsiktet og misforstått nytenkning det representerer dersom fylkeskommunale arbeidsplasser og oppgaver legges ut for salg (eller bytte) til høystbydende. Om vi skal kunne håndtere de regionale utfordringene som for eksempel den negative demografiske utviklingen, det sterkt økende kompetansebehovet i helsesektoren, behovet for raskere klimaomstilling eller andre fagovergripende problemstillinger, må alle fagmiljøene i fylkeskommunen arbeide sammen. Vi har i sammenslåingsperioden erfart at geografisk avstand hemmer slikt samarbeid. Søknaden om oppdeling av fylkeskommunen som ligger hos departementet bygger på nettopp dette argumentet. Det virker uforståelig at ulike aktører på nytt vil åpne for en geografisk omorganisering av fylkeskommunen som viderefører og reproduserer de utfordringene som preget fylkeskommunen under sammenslåingen. Om det er naivitet, uvitenhet eller et bevisst ønske om nedbygging av fylkeskommunen og dennes evne til å løse arbeidsoppgavene, forblir spekulasjoner.

Det må derfor snarest på plass en ansatt-garanti for å skjerme og trygge både den enkelte medarbeider og den kompetansen de representerer med både et vern mot å bli sagt opp og et vern mot å måtte flytte arbeidssted. Garantien må gi de ansatte og deres fagmiljøer og samarbeidspartnere trygghet og forutsigbarhet for arbeidsbetingelsene i minimum en fem-årsperiode etter 2024, så det blir mulig å legge til rette for en god etablering og utvikling av en ny fremtidsrettet organisasjon, gode tjenester for Finnmarks innbyggere og gode arbeidsplasser for våre omstillingsslitne medarbeidere.

Maj Liz Berget, Akademikerne , Vadsø
Lillian Bakken Iversen, Fagforbundet, Kirkenes
Anders Nybø, Utdanningsforbundet, Alta
Tor Fredrik Olsen, Delta, Vadsø
Hege Anita Roska Wikstad, YS, Vadsø
Ingrid Israelsson, NITO, Hammerfest
Anne-Karine Markeng Melsom, Akademikerforbundet, Vadsø