Folkehelseutvalget i Motvind Norge (MN) jobber med å avdekke negative helsekonsekvenser av vindkraft. Vi samler kompetanse og fagstoff om dette for berørte naboer og kontakter myndigheter lokalt, regionalt og sentralt. Gjennom høringsuttalelser har vi informert myndighetene om brudd på lovverk i Norge og EU/EØS og helsekonsekvenser av dette. I henvendelser sendt til både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) har vi påpekt manglende krav til utredninger i konsesjonene de gir knyttet til helse.

Vi observerer at et økende antall enkeltpersoner står fram i mediene og deler sine erfaringer knyttet til støyforurensning; hørbar støy, infralyd og visuell støy. Vindkraftselskapene tilbyr penger og overtaler berørte personer til å skrive under på «støyavtaler» hvor de frasier seg retten til å klage. Heftelsene følger eiendommen til evig tid. At vindindustriens interesser settes foran interessene til samiske reineiere har vekket internasjonal oppsikt. En dom som falt i Høyesterett 11. oktober 2021 viser at norske myndigheter unnlater å respektere urfolks rett til kulturutøvelse.

Motvind Norge driver folkeopplysning og varsler myndighetene om brudd på lovverk i forbindelse med helsekonsekvensutredninger. Slike utredninger må ta for seg samtlige helseskadelige faktorer og synergieffekten av disse. Søvnforstyrrelser som følge av støy fra vindturbiner kan ifølge internasjonal forskning medføre forhøyet blodtrykk, forstyrret hjerterytme, migrene, nedsatt konsentrasjonsevne og konstant stressnivå i kroppen. Plastbiter, hydraulikkolje og det hormonhermende stoffet Bisfenol A forurenser drikkevannet. Berørte hus får store verditap, noe som gjør at folk som vil flytte ikke får solgt husene sine. Dette kommer som en tilleggsbelastning.

Konsesjoner er gitt på bakgrunn av svært mangelfulle helsekonsekvensutredninger, som ikke er utført av fagfolk med helsefaglig kompetanse. Dette er svært alvorlig. Hva skal vi med lover om forsvarlig helsevern for befolkningen hvis ikke helsemyndighetene påser at de blir fulgt? Den norske støyretningslinjen og dens grenseverdier er ikke utarbeidet for norsk natur og topografi, der lyden forsterkes og reflekteres på en helt annen måte enn f.eks. i flate Danmark og Nederland.

Folkehelseloven fastslår at folkehelse er et ansvar i alle sektorer, ikke bare i helsesektoren. Loven skal respekteres på alle forvaltningsnivåer, i kommuner, i fylkeskommuner og av statlige myndigheter. Loven gir hjemmel til å fastsette krav til virksomheter om forhold av betydning for befolkningens helse (miljørettet helsevern). Dette gir vindkraftkommuner virkemidler som å pålegge utbyggere å få utredet helsekonsekvenser. Kommuner kan også etter loven stanse helseskadelige virksomheter, men gjør det sjelden.

Motvind Norge krever nå at folkehelse og forebyggende helsearbeid blir tatt på alvor, at ulovligheter opphører og at lover og forskrifter blir fulgt.

Folkehelseutvalget i Motvind Norge:

Ørn Terje Foss, spesialist i arbeidsmedisin, DPH
Steven Crozier, spesialist i allmennmedisin
Marit Brevik, veterinær, Internasjonalt sertifisert veterinærkiropraktor
Raine Olaf Ørsnes, selvstendig næringsdrivende
Jørgen Åkre, spesialist i barnesykdommer
Sonja Bjørknes, yrkeshygieniker
Solfrid Glørstad Sandvik, sykepleier
Jannicke Modell Røhmen, skogingeniør
Helge Nicolaisen, styremedlem MN
Siri Fjeseth, faglærer/off.godkj. sykepleier