Kommunal helse- og omsorgstjeneste er stadig i rask utvikling og omstilling. Mange oppgaver er de senere årene flyttet fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Effektene av samhandlingsreformen, med behov for omfattende medisinsk behandling på sykehjem og i hjemmet, har bidratt til at kommunen må gi andre tjenester enn før. Derfor er det viktig med effektiv organisering og god ledelse i nært samarbeid med de ansatte. Det må satses på rekruttering, stabilisering og kompetanseheving av ansatte.

For å få til dette ønsker Senterpartiet at det jobbes enda tettere sammen med fagorganisasjonene for å se på andre modeller når det gjelder arbeidstidsordninger. Ansatte er i forskjellige livsfaser gjennom arbeidslivet og kan ha behov for forskjellige arbeidstidsordninger. Mange har blant annet hatt god erfaring med ønsketurnuser, hvor de ansatte selv kan være med å utforme sin arbeidshverdag. Forskning viser at nattarbeid og lange arbeidsdager påvirker helsen vår blant annet med økt risiko for hjertesykdommer og sykdommer i fordøyelsesorganene, derfor bør turnus og arbeidstidsordninger ta hensyn til dette.

For å rekruttere helsepersonell så må lønna være konkurransedyktig, men veldig mange helsearbeidere påpeker også at det må tilsettes for mer personell slik at man får tid til å utføre oppgavene på en faglig god måte. Alt for mange helsearbeidere beskriver at de går hjem etter ent arbeidsdag med følelsen av å ikke strekke til. De opplever å ikke få fullført arbeidsoppgavene på en god måtte pågrunn av for dårlig tid.

Det er også viktig for rekruttering og stabilisering å sørge for at personellet også få tilbud om videreutdanning og kompetanseheving. Medisinskfaglig og sykepleierfaglig kompetanse er noen man må tilegne seg gjennom hele arbeidslivet og utviklingen i disse fagene går raskt. Den villede dreiningen hvor pasientene skrives raskt ut fra sykehusene til kommunene fører også til at helsepersonell i kommunehelsetjenesten må tilegne seg ny kunnskap kontinuerlig. Her må kommunene tilrettelegge slik at dette blir mulig.

Vi i Senterpartiet er opptatt av at vi skal støtte opp om de dyktige fagfolkene som jobber i kommunen. Det blir for enkelt når Høyre mener at alle problemene løses ved anbudsprosesser og private aktører. Private omsorgstilbydere har vært forsøkt tidligere uten at det har kostet mindre eller gitt brukerne et bedre tilbud. Derfor må vi sørge for å skape robuste og gode offentlige arbeidsplasser med både lønn, arbeidstidsordninger og fagutvikling som gjør at helsepersonell klarer og ønsker å jobbe i helsevesenet over tid.

De aller fleste med hjelpebehov ønsker å bo hjem og klare seg selv. Det er derfor viktig med god samhandling med den enkelte bruker av tjenesten og dens pårørende. Tidlig tilrettelegging er viktig for å kunne bo lengst mulig hjemme, men noen vil etter hvert også få et større omsorgsbehov i form av omsorgsboliger eller sykehjemsplasser.

Da må det ikke bli slik at de eldre føler at de er blitt en samfunnsbyrde og en for stor kostnad på det kommunale budsjettet. Vi skal ta godt vare på våre eldre som har levd et langt liv og bidratt til at vi i Norge har gode velferdsordninger.

Senterpartiet legger vekt på at alle skal behandles med utgangspunkt i egne forutsetninger, inkludert språk og kultur. Eldreomsorgen må være behovsstyrt og et kommunalt ansvar som finansieres over kommunale budsjetter. Oppgavene må løses i samarbeid med den enkelte, pårørende, frivillige og ideelle aktører.