Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) la mandag frem tall som viser stor variasjon i kvalitet ved norske sykehus, mellom regionene og innad i helseregionene.

Pasientene har ikke et likeverdig tilbud i spesialisthelsetjenesten. Det er store geografiske forskjeller i kvaliteten på de ulike tjenestene.

Dessverre viser det seg at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kommer urovekkende dårlig ut på en rekke områder, med noen av landets svakeste resultater.

Dette er et ansvar ledelsen og styret ved UNN selv må ta tungt innover seg. Hvis vi skal legge det nasjonale helseatlaset til grunn, er forbedringspotensialet svært stort.

Men også Helse Nord RHF bærer et hovedansvar for dette. Samhandlingen mellom UNN og organisasjonen i det regionale helseforetaket i Bodø har vært preget av støy og konflikt.

Helse Nord RHF har sviktet i en av sine absolutt viktigste oppgaver; å vedlikeholde et sterkt felles universitetssykehus for hele landsdelen, med robuste fagmiljøer.

Gjennom flere kontroversielle beslutninger om fordeling av funksjoner, er det over år skapt tvil om landsdelen skal ha funksjoner ved universitetssykehuset som er likeverdige med universitetsklinikkene i de andre landsdelene.

Helse Nord RHF har i stor grad tillatt autonomi i fagmiljøene, der de har fått fortsette sin virksomhet på siden av nasjonale retningslinjer for kvalitet.

Det handler dypest sett om volum, hvor få pasienter leger skal kunne få lov til å behandle innenfor høyspesialiserte tjenester som behandler alvorlige sykdommer. Desto svakere fagmiljøene er, desto dårligere blir kvaliteten. Det handler om ressursbruk og om prioriteringer.

Verken ved UNN eller Helse Nord RHF finnes det lengre noe å unnskylde seg med. Det handler om svak ledelse og mangel på styring innenfor de ulike fagdisiplinene, som dermed har fått lov til å la være å følge nasjonale kvalitetskrav.

Det er trist å være vitne til hvordan leger ved sykehus i Nord-Norge har fått skyve de nordnorske pasientene foran seg i det som ofte handler om lokalpolitikk, men som savner faglige begrunnelser.

Spørsmålet er om direktør Cecilie Daae har vilje og evne til å endre denne kursen. Det må fremover stilles langt tydeligere krav. Det må prioriteres å bygge mer solide fagmiljøer ved UNN som sikrer likeverdig behandling. Overdreven desentralisering av spesialisthelsetjenesten i nord er direkte helseskadelig.