Gå til sidens hovedinnhold

Heller grønn omstilling enn grå bakevje, Nordlys

Klimameldingen legger opp til en kraftig økning i CO2-avgiftene. Det vil bli en sjokkterapi for Nord-Norge, mener Nordlys i lederspalte. Et helt nødvendig grep, mener jeg og MDG - men det må støttes opp av flere tiltak som sørger for en transportomstilling som også ivaretar distriktene. For folk i nord fortjener muligheten til å ta sin plass i den grønne framtiden.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordlys peker på, i sin lederspalte, at en tredobling av CO2-avgiften vil sende sjokkbølger gjennom Nord-Norge. Da er det på sin plass med en dose grønn oppbakking av dette klimapolitisk grepet fra den ellers grå regjeringen. Å øke CO2-avgiften betydelig er nemlig helt i tråd med tiltakene Klimakur 2030 peker på for at vi skal nå klimamålene vi som fellesskap må nå om bare ni år. Derfor stiller også hele det politiske Norge seg bak dette tiltaket, med unntak av FrP og et noe vinglete Senterparti.

For økningen av CO2-avgiften er ikke uansvarlig, men tvert imot tvingende nødvendig klimapolitikk. Skal det lønne seg å velge klimavennlig, må det også koste å slippe ut klimagasser.

Når det er sagt, peker Nordlys på åpenbare utfordringer for klimaomstillingen i nord, der også jeg er mer enn litt utålmodig etter å få løsningene på plass. Det er åpenbart at at folk i nord også må få mulighet til å være med i omstillingen. Det er åpenbart at vårt næringsliv er helt avhengige av fortgang i konkrete tiltak og tilhørende finansiering av sentrale nullutslippsløsninger i og ut av landsdelen. Og det er åpenbart at hvis vi som nasjon ikke sørger for å sikre de nødvendige, grønne transportløsninger for folk og næringsliv i nord, så kommer vi alle til å tape på det.

Skal vi i Norge nå klimamålene våre, samtidig som vi opprettholder levende og attraktive distrikter og tar vare på både mennesker og natur, må vi ta i bruk flere virkemidler som spiller hverandre gode.

Nord-Norge fortjener en grønn transportplan

Vi politikere må bidra til at vi får på plass et helhetlig transportsystem i nord som tar innover seg at framtida ikke er bygget på utslipp av fossilt drivstoff og farlige klimagasser.

I sin klimaplan, legger regjeringen frem tiltak som elbilløft i offentlig sektor, bruk av elferjer og overgang til karbonfattige energibærere som biodriftstoff og hydrogen til transport og industri. Det Klimameldingen og regjeringen sier mindre om, er hvordan de har tenkt å etablere og finansiere den grunnleggende infrastrukturen som må understøtte slike tiltak.

Jeg savner rett og slett koblingen mellom vårt felles mål for nødvendige kutt i klimagassutslippene våre og de konkrete infrastrukturgrepene som er helt avgjørende for å gjennomføre dette.

For vi må ha en plan for hvordan vi skal få hele landet med i overgangen til nullutslippssamfunnet - og den finner jeg ikke i Klimameldingen. Jeg regner med at jeg ikke er den eneste i nord som kommer til å følge framlegget av den nasjonale transportplanen med haukeblikk senere i vår. Der må nemlig den helhetlige planen for grønne transportløsninger i nord være godt synlig og førende når den oppdaterte nasjonale transportplanen legges frem i vår.

Nullutslippsløsninger for ulike typer transport vil spille en avgjørende rolle for den grønne framtiden i nord. Da må vi sørge for at elbilfordeler opprettholdes og ladenettet styrkes for et elbilløft i nord - . Vi må legge til rette for at transport av folk og gods langs sjøveien og luftveien kan skje ved hjelp av miljøvennlige energibærere, som elektrisitet, hydrogen og grønn ammoniakk. Og vi må snarest bygge Nord-Norgebanen for å opprettholde og styrke våre eksportaktørers posisjon i det europeiske markedet.

Vi må dra oss ut av den grå bakevja sammen

Nord-Norge og verden står midt i en livsfarlig klima- og naturkrise, der konsekvensene av globale klimaendringer rammer først og hardest her i nord. Vi må derfor selv ta en større rolle i klimadugnaden - og være en pådriver for løsninger som bygger arbeidsplasser og verdier som står seg i den grønne framtiden.

Skal vi ikke sette oss selv på sidelinjen i tiårene som kommer, må vi melde oss på i den massive samfunnsendringen som skjer nå. Nordlys peker selv på at ingen landsdel er mer konkurranseutsatt enn Nord-Norge, og at mesteparten av varene fra næringslivet vårt selges i et internasjonalt marked. Hva tror Nordlys skjer med sjømatnæringen vår den dagen EU innfører CO2-toll på importvarer? Og hva er det beste grepet for å forberede oss på slike fundamentale endringer av markedsmekanismene? Å lukke øynene og fortsette med fossilbasert transport som før - eller å brette opp ermene og gyve løs på omstillingen til utslippsfrie transportløsninger?

Jeg mener at konsekvensene av å ikke omstille Nord-Norge til et nullutslippssamfunn, vil være langt større enn å gjøre det.

For å få til den nødvendige omstillingen også her i nord, må vi alle begynne å dra i samme retning. Toneangivende samfunnsaktører som Nordlys må ha større fokus på konsekvensene hvis landsdelen ikke får bli med på den grønne omstillingen - og løfte fram mulighetene som kommer hvis vi får muligheten. Vi politikere må kjempe for gjennomslag for konkrete tiltak og satsninger som raskt realiserer den grønne transportrevolusjonen i nord. Og dere som er velgere, må stemme på de partiene som vil ha med Nord-Norge både i klimadugnaden og gi landsdelen mulighet til å ta sin plass i den grønne framtiden.

I 2021 må distriktspolitikken også vise hvordan utslipp skal kuttes. Noe annet ville være å skyte oss selv i foten. Det må også Nordlys ta inn over seg - og komme seg ut av den grå bakevja.

Kommentarer til denne saken