I over fire år har kommentator Oddvar Nygård i Nordlys tømt opptil flere blekkhus i kritikken mot overføringen av seks Bell-helikopter fra Bardufoss til Forsvarets spesialstyrker på Rygge. Etter at Stortinget nylig vedtok og sikre hæren nye helikoptre på Bardufoss, har Oddvar Nygaard igjen kastet seg over blekkhuset med surmaget kritikk også av denne beslutningen. Helikoptre eller ikke helikoptre, like fullt skal det jamres fra Oddvar Nygaard.

Årsaken til at seks av Bell-helikoptrene på Bardufoss ble overført til Forsvarets spesialstyrker burde være vel kjent for Oddvar Nygaard. Løsningen med tre helikoptre på Bardufoss og 15 helikoptre for spesialstyrkene er operativt begrunnet. Det var nødvendig å stasjonere flesteparten av helikoptrene, piloter og teknisk støtte på Rygge for å sikre spesialstyrkene forsvarlig helikopterstøtte til krevende kontraterror-operasjoner. Dette har ble påpekt i Gjørv-kommisjonens rapport. Å unnlate å følge opp dette ville vært politisk ansvarsløst.

Bell 412-helikoptrene vil om få år gå ut på dato. Helikoptrenes høye alder og økende vedlikeholdsbehov gir færre flytimer og nødvendiggjorde en kraftsamling av helikopterdriften. Det er de nevnte forholdene som er grunnen til at helikoptrene ble flyttet, ikke at hæren ikke har behov for helikoptre, hvilket Nygaard forsøker og tillegge meg som oppfatning. Knappe helikopterressurser måtte prioriteres der behovet er størst og konsekvensene alvorligst dersom helikoptre ikke er tilgjengelige. Forsvarets spesialstyrker ble prioritert fordi de har en nøkkelrolle i kontraterror operasjoner.

Stortinget har vedtatt at regjeringen i forbindelse med anskaffelsen av nye helikoptre til spesialstyrkene fra 2024, også skal anskaffe nye helikoptre til støtte for hæren, organisert i egen skvadron på Bardufoss. Anskaffelseskostnaden pr helikopter vil være i størrelsesorden 200 millioner kroner. Beslutningen om å opprette en egen skvadron på Bardufoss vil øke kostnadene merkbart i den nye Langtidsplanen for forsvaret.

Forsvaret bygges opp på bred front i Nord-Norge fordi nordområdene er vårt strategiske viktigste område. Nye helikoptre vil fylle et behov for helikoptre i Nord-Norge. Det rokker imidlertid ikke ved beslutningen at det var fornuftig å overføre flesteparten av aldrene Bell-helikoptrene til Forsvarets spesialstyrker. Bell 412 faller for levetiden i den kommende åtteårsperioden og har allerede store begrensninger.

Oddvar Nygård skriver; (sitat) «jeg oppfatter det slik at planen er å starte prosessen med å realisere denne helikopteranskaffelsen starter i 2024». Her trengs er nok en presisering. Det er innfasingen av de nye helikoptrene som er planlagt fra 2024 og utover. Det forutgående utredningsarbeid starter naturligvis før dette.