For en tid tilbake fikk jeg en sterk oppfordring om å ta opp nettopp dette i ett av mine innlegg. Etter å ha prøvd å tenke tilbake i tid, så kan jeg ikke huske at reindriftsamer på noe tidspunkt har målbåret sine plikter i samfunnet, på samme måte som de «kjører på» med sine rettigheter i ulike medier.

Det er da vitterlig slik at skal en kreve rettigheter i et demokratisk land, så følger det alltid med plikter, også for urfolk. Vi hørte for eksempel ikke noe om samenes plikter under demonstrasjonene foran departementsbygningen for en tid tilbake, men bare om rettigheter og brudd på rettigheter. Hva om alle vi andre skulle bruke samme retorikk og bare kreve rettigheter? Hvordan ville utviklingen i Norge vært da? Hadde vi likevel vært et av verdens beste land å bo i, noe vi har blitt kåret til en rekke ganger?

Les også

Norges klimamål krever elektrifisering av Melkøya

Ønsker virkelig ikke reindriftsamer nye «grønne» arbeidsplasser rundt om i landet? Hvis svaret er ja, hvordan skal en så kunne produsere ny ren energi, når mye av denne nødvendigvis må produseres i en del områder hvor det også er reindriftsinteresser? Det være seg kraftutbygging i vassdrag, vindkraft på land eller utbygging av kraftlinjer. Dette er noe en ikke kommer utenom, dersom også vi i Norge skal bidra til å redusere den globale oppvarmingen. Alle land er nemlig forpliktet til å gjøre sitt for at denne utviklingen skal gå riktig vei. Da kan ikke en folkegruppe her i landet blokkere dette.

Så kan jeg heller ikke denne gangen unngå å etterlyse seriøs forskning som påpeker at vindkraft- og nettutbygging er ødeleggende for utøvelse av reindriften. Den forskningen jeg har kommet over, påpeker derimot at slik utbygging har liten eller ingen innvirkning på reinens vandring og beitemuligheter, jfr. bildet som ledsager innlegget. Ja, selv utbyggerne av en vindmøllepark i Finnmark, hevdet for en tid tilbake på Dagsrevyen at reinen overhode ikke lot seg affisere av utbyggingen. Det fikk vi da også se i innslaget. Mens, reindriftsamen i innslaget, hevdet det stikk motsatte. Hvor troverdige er slike yrkesutøvere i denne debatten? Merker våre myndigheter seg dette?

Den siste tiden har det blusset opp en stor debatt, da særlig i Nord-Norge, i forbindelse med regjeringens forslag til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utfor Hammerfest. Mange mener at dette prosjektet vil bruke opp sårt tiltrengt energi både for Finnmark og resten av landsdelen. Uten å ta noe standpunkt i denne debatten, så vil det være både fordeler for miljøet og ulemper for landsdelen ved en slik elektrifisering. Det som er hevet over enhver tvil, er imidlertid at landsdelen uansett utfall trenger mye mer fornybar energi inn i fremtiden. Da er det vel strengt tatt bare to muligheter, ny vindkraft eller ny vannkraft. Det siste er imidlertid umulig ut fra tidligere sentrale beslutninger om å spare elver, så da står vi igjen med vindkraft til lands eller til vanns. I Finnmark er vel ikke vindmøller til havs veien å gå på grunn av for mye usikkerhet knyttet til fiskevandring/gyting og forurensing. Da står vi igjen med vindmøller på land, og «hylekoret» er i gang.

Riktig nok er vindmøller et fremmedelement i vår natur som mange mener er skjemmende, men er det ingen andre muligheter for å øke energitilførselen i et distrikt, så er detlikevel myndighetenes plikt å sørge for at folk og bedrifter får tilstrekkelig med grønn energi og at denne blir ført frem til dem som måtte trenge den. Å fortsatt påstå at dette ødelegger for videre reindrift, kan da ikke våre myndigheter ta hensyn til, all den tid dette ikke er forskningsmessig bevist. At den samme reinen som nå går rundt i Hammerfests gater og «pesse og skit», for å sitere ordføreren, skal rømme et område langt ute i naturen med vindmøller og høyspentgater, er rett og slett usant. Nå må sentrale myndigheter våkne opp og ta nødvendige avgjørelser ut fra realiteter, slik at vår nordligste landsdel også får muligheten til utvikling og økning ifolketallet. Hva om Alta-Kautokeino- vassdraget ikke hadde blitt utbygd først på 1980-tallet, en utbygging også samene var sterkt imot? Hvordan hadde da kraftsituasjonen i Finnmark vært i dag? Det kunne vært interessant å vite? Varig vern er vel og bra i enkelte områder, men styresmaktene har også plikt til å legge til rette for at det fortsatt kan bo folk i distriktene«med lys i husan». Vi som bor her i landet har rettigheter, men disse forplikter også alle oss til å være med og bidra til en positiv og miljøvennlig utvikling i samfunnet vårt.

Men, jeg er redd at våre myndigheter også her viser den samme unnfallenheten og mangel på besluttsomhet, som de har vist under den såkalte Fosensaken. I denne saken mekles det fortsatt som følge av en merkelig dom i Høyesterett, mens millionene «renner ut» av statskassen. Og det mens reinen forsetter å beite ufortrødent videre mellom vindmøllene på Fosenfjellet, slik bildet viser. Forstå det, den som kan!

Les også

Melkøya, strømpriser og kraftlinjer i nord, ny kraft og strømproduksjon