For Bargiidbellodat (Arbeiderpartiets sametingsgruppe) er det er gledelig at Sametingsrådet og Sametingets flertall (NSR, Senterpartiet, Flyttsamelista) fremmer en handlingsplan mot samehets. Dette har blitt aktualisert gang på gang etter både enkelthendelser som er viet mye oppmerksomhet i media og rapporter.

Det er tydelig at samfunnet ikke har nådd så langt som man skulle ønske når det kommer til toleranse eller forståelse for minoriteter. Det er trist at en egen handlingsplan mot samehets fortsatt er nødvendig i 2022.

Vi ønsker handlingsplanen mot samehets velkommen, men føler ikke at den er konkret nok. Her kommer noen eksempler fra “tiltakene” man foreslår i handlingsplanen mot samehets.

Under punkt 1 i tiltakene foreslås å bidra til finansiering av et forskningsprosjekt om opplevd rasisme blant unge samer med tilknytning til reindrifta.

Vi er enige i at dette er viktig, men er uenig i at dette bør begrenses til bare samer med reindriftstilknytning. Rasisme er et samfunnsproblem, og det forskningsprosjektet bør se på det samiske samfunnet som en helhet. I media har det blant annet vært flere saker som omgår rasisme og diskriminering mot unge kvinner i fiskeriene, dette bør også tas med.

Under punkt 2 vil Sametingsrådet be ansvarlige myndigheter om å initiere mer forskning om på rasisme og diskriminering mot samer.

Hvis NSR, SP og JSL virkelig ønsker et krafttak mot samehets har de makt til å legge av midler til å finansiere begge disse tiltakene. Vi i Bargiidbellodat syns det er uheldig at man i en handlingsplan om samehets fraskriver seg ansvaret og unngår handling.

Under punkt 8 vil man «Opprette en støtteordning for forebygging av samehets» og begrunner det med at «Sametinget ønsker å opprette en støtteordning for arbeid mot samehets for å gi det samiske samfunnet redskaper i kampen mot samehets.»

Vi må ærlig innrømme at vi ikke vet hva man mener med den vage og vide formuleringen. Vi må bare gå ut fra at det er snakk om en økonomisk støtteordning(?). Det er ingen informasjon om dette er en støtteordning man skal kunne søke midler fra, eller noe annet. Vi stiller også spørsmålstegn ved om dette er noe som vil gjelde for privatpersoner, organisasjoner, kommuner eller bedrifter - eller alle de nevnte.

Vi forstår heller ikke hva NSR, SP og JSL mener med «redskaper», og det er vanskelig å se hva nytteverdien av dette tiltakspunktet egentlig er.

Som sametingsrepresentanter synes vi at det er leit at Sametingets tiltak mot samehets i stor grad handler om å «øke dialog», «initiere samarbeid», «opprette dialog» og «oppfordre» andre til å ta grep for å bekjempe samehets. Vi hadde høyere forventninger til handlingsplanen, i det minste hadde vi forventet noen forslag til aktive handlinger fra sametingsrådets og flertallet side.

Bargiidbellodat registrerer at Sametingets handlingsplan mot samehets dessverre er mangelfull, og ikke binder Sametinget til noen faktiske handlinger - nok en gang fokuserer NSR og Senterpartiet på å kreve handling fra andre.