Det har i det seneste igjen blitt sådd usikkerhet rundt gjennomføringen av Hålogalandsveien. OPS Hålogalandsveien E10/RV 83/RV85 vil utgjøre et stort samferdselsmessig løft for befolkning og næringsliv i denne store og viktige regionen. Veien vil gi betydelig effekt ved kortere reiseavstander og reisetider både for passasjertransporter og næringstransporter internt og til nasjonal flyplass og jernbane. Dette er spesielt viktig for den raskt voksende reiselivsnæringen og fiskeindustrien, som begge er utpekt på som hovednæringer etter oljealderen.

Dette er Hålogalandsveien

 • Hålogalandsveien er for tiden Nord-Norges største samferdselsprosjekt.
 • Veiprosjektet omfatter Europavei 10 fra Snubba i Evenes til Gullesfjordbotn, og Riksvei 85 fra Gullesfjordbotn til Langsvassbukt og Sortland. Prosjektet skal som skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet.
 • Gjennom en utbygging av riksvegnettet mellom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad, skal regionen knyttes tettere sammen. Prosjektet skal også sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet, skriver Statens vegvesen i sin faktainformasjon om prosjektet.
 • Veiprosjektet omfatter 82 kilometer vei, og utbyggingen skal korte ned reisetiden fra Tjeldsundbrua til Langvassbukt i Gullesfjorden med 39 minutter.
 • Statens vegvesen lyste ut OPS-konkurransen 17. mai 2021. Forventet byggetid er 6-7 år med åpning av veganlegget 2029/2030.
 • 1. september 2022 trakk to av tilbyderne seg fra prosjektet. Via Borealis trakk seg i midten av februar, og seks måneder senere trakk også Nordland Forbind seg fra konkurransen. Bare èn tilbyder står igjen i konkurransen; Skanska Hålogalandsvegen.
 • Første tilbud skulle leveres innen 15. september 2022. Det er lagt opp til å inngå kontrakt sommeren 2023. Det muliggjør byggestart samme år med antatt byggetid 6-7 år.

Tilbydere

 • Skanska Hålogalandsvegen.
  Ledes av Skanska Norge AS som har med seg Skanska Infrastructure Development AB, Multiconsult ASA, Aas Jakobsen AS, AJ Trondheim AS, ViaNova AS, Svevia Norge AS, Skanska AB, Skanska Hedmarksvegen Invest AB, Skanska Norge Konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.

Tilbydergruppene som har trukket seg er

 • Via Borealis.
  Ledes av ASTM S.p.a som har med seg Acciona Concesiones S.L, Acciona Construccion SA, Itinera S.p.a, Acciona WEP Holding inc., Rambøll Norge AS, Rambøll Finland Oy og Mesta AS.
 • Nordland Forbinde.
  Ledes av Gülermak Sp. z o.o. som har med seg Aldesa Construcciones S.A., Intertoll Infrastructure Developments B. V., Tecnicas y Proyectos S.A. (TYPSA), AFRY Norway AS, Intertoll Europe Zrt, Intertoll Limited, Duna Intertoll Zrt, Mecsek Autopalya-uzemelteto Zrt, Intertoll Polska Sp. z o.o, Intertoll Construction Sp. z o.o, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. og Intertoll Capital Partners B.V.

En utvikling av næringslivet i våre regioner kan bare skje gjennom betydelige samferdsels- og infrastrukturtiltak, herunder bygging av OPS Hålogalandsvegen. Veien har vært under planlegging altfor lenge allerede. Underveis har prosjektet blitt redusert flere ganger. En reduksjon av dette konkrete prosjektet vil kun føre til forsinkelser, usikkerhet, og økte kostnader.

Nord-Norge har i siste samferdselsbudsjett fått servert et historisk dårlig tilbud til landsdelens Europa- og riksveinett. Av totalbudsjettet avspises Nord-Norge med 5,6 prosent. Med en befolkning på cirka 9 prosent burde Nord-Norge fått betydelig mer. Usikkerheten som nå er sådd rundt E10 Hålogalandsveien befester følelsen av systematiske skjevfordeling av samferdselsmidler mellom landsdelene og mellom sentrum og periferi. Det vil være svært avgjørende at regjeringa sikrer framdriften for utbygginga av Hålogalandsveien.

Regionrådene forventer derfor at regjeringen prioriterer dette viktige vegprosjektet i statsbudsjettet slik at planlagte framdriftsplan for Nord-Norges største vegprosjekt ikke stopper opp.

Disse står bak uttalelsen

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av de interkommunale politiske rådene Lofotrådet, Vesterålen regionråd og Hålogalandsrådet, og består av kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes, Narvik, Evenes, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Tjeldsund, Harstad og Kvæfjord. Til sammen utgjør kommunene 117.000 innbyggere i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner.