År for år har Høyre i regjering styrket norsk politi til det historiske toppnivået vi har i 2021. Men det stopper ikke her. Ved regjeringsskiftet i 2013 tok vi over en underprioritert justissektor. Norsk politi var underbemannet, utstyret var utdatert, innsatspersonell og etterforskere trente for lite. Situasjonen etter åtte år med Høyre i regjering og seks år med politireform er en helt annen:

  • Det er ansatt over 2500 flere operative politifolk i hele Norge, 147 av disse i Troms politidistrikt
  • Politiet har fått 4,2 milliarder i økte driftsbudsjetter, 182 millioner kroner av disse i Troms politidistrikt
  • Vi har opprettet egne forebyggende enheter i hvert eneste politidistrikt
  • Politiet har fått et eget cyberkrimsenter for å jobbe med digital kriminalitet
  • Vi har nye rednings- og politihelikoptre som er klare til å rykke ut døgnet rundt, og i Tromsø kommer det en helt ny redningshelikopterbase
  • Økt og planmessig trening for etterforskere og innsatspersonell (hhv. 48 og 103 timer årlig)
  • Beredskapstroppen er blitt 60 % større enn den var ved regjeringsskiftet i 2013
  • Regjeringen har fulgt opp alle punktene i Gjørv-kommisjonens rapport etter 22. juli
  • Det er bygd et nasjonalt beredskapssenter

Summen av dette utgjør en historisk, og helt nødvendig, satsing på norsk politi – som tidligere har vært preget av underprioritering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og nå skal vi videre. Høyre lanserer tre nye løfter for politiet som vi går til valg på å gjennomføre i neste periode:

Høyre vil innføre en gylden regel for politiet, som skal sørge for at det skal være dobbelt så stor bemanningsvekst i politidistriktene, enn i sentrale funksjoner og ledelse. Norsk politi skal alltid prioritere å være der kriminaliteten skjer; på gata og på data.

Vi skal ta overgriperne på nett – uavhengig av hvor de er. Denne kriminalitetsformen har eksplodert de siste årene. Vi maner til kamp mot disse overgriperne, og det blir en av politiets hovedprioriteter fremover. Dette innebærer betydelig styrking av cyberkrimsentre, sørge for at Politihøgskolen tilbyr god videre- og etterutdanning på IKT-feltet. Høyre vil i tillegg utarbeide et pakkeforløp for seksuallovbrudd, etter modell fra helsevesenet, hvor anmelder får tette oppfølging fra anmeldelse til straff er gjennomført.

Høyre vil sikre et utstyrsløft for politiet for at politiet skal kunne møte folk der de er. Vi skal ikke binde verdifulle politiressurser til kontorer og byråkrati. Derfor vil Høyre prioritere flere nye biler, bedre IKT-utstyr og bruk av teknologi. Politiet skal ha flere patruljebiler som gjør det mulig å gjøre mer av politiarbeidet på stedet, heller enn å måtte bruke tid på å reise tilbake til politistasjonen mellom hvert oppdrag.

Arbeidet for en robust politiberedskap i hele Norge er et evigvarende prosjekt. Det at 94 prosent av befolkningen oppgir at de føler seg trygge, ifølge politiets innbyggerundersøkelse, er ikke noe vi skal ta for gitt. Din og vår alles trygghet må prioriteres. Det har vi bevist at vi gjør, og det stopper ikke her.