Gjennom media har grunneiere i Bukken og omkringliggende områder på Nord- Senja blitt gjort kjent med at Senja kommune i 2020 inngikk en avtale med Skaland Graphite AS om gruvedrift på kommunens eiendom Fjellheim og omkringliggende områder. Skaland grafittverk ble kjøpt opp av det australske gruveselskapet Mineral Commodities Ltd i 2019.

Administrerende direktør Peter Davis uttalte angivelige i media i forbindelse med avtaleinngåelsen med Senja kommune at avtalen ville gi selskapet forutsigbarhet i uoverskuelig framtid dersom grafittforekomstene viser seg å være drivverdige.

Senja kommune eier bare en del av de områdene som er markert som interessante utvinningsområder for grafitt i Bukken og omkringliggende områder. Det er svært underlig og høyst kritikkverdig at ingen grunneiere på noe tidspunkt er blitt involvert i prosessen med den omtalte avtalen, verken i forkant eller i etterkant av avtaleinngåelsen.

Senja kommunes eiendom, Fjellheim, ligger dessuten i et sameie med to andre eiendommer. Sameiet omfatter bl.a. jakt, fangst, fiske, fornødne veier og beiterett i utmark. Ingen av grunneierne i sameiet ble involvert i avtaleprosessen og det er heller ikke avgitt samtykke til avtalen av sameiets flertall. Vi har via omveier fått kjennskap til at Skaland Graphite AS skal foreta prøvetaking av grunnen i Bukkenområdet sommeren 2021- også dette uten at en eneste grunneier er kontaktet formelt i saken.

Vi stiller spørsmål ved lovligheten av denne framferden uten samtykke fra berørte grunneiere.

En utvidelse av gruvedriften til de omtalte områdene vil føre til en rekke negative konsekvenser for friluftsliv i urørt natur både i Bukkedalen, fjellområdet Bukken, Geita, Tuva, Sjøvannet og i hele området langs Lysbotnvassdraget. Bare på Geita har det de siste fem årene være nærmere 1200 registrerte turgåere. Det vil også medføre store negative konsekvenser for oppholds- og trekkveier for elg og rein, for viktige jaktområder for elg og rype, for vassdraget Lyselva/ Lysvannet med laks, sjørøye og sjøbørtting, for grunnvann og drikkevannskilder, for bær- og soppsanking m.m.

Gruvedrift mange andre steder har vist seg å ha negative konsekvenser både mht luft-, støy- og vannforurensning og endring av artsmangfold i gruveområdet. Urørte naturområder blir stadig mindre. Nettopp derfor må slike områder beskyttes for naturinngrep og ikke ofres til fordel for å øke profitten til utenlandske mineralselskaper.

Vi krever fullt innsyn i hva innholdet i avtalen går ut på og ber om et snarlig møte med Senja kommune i denne saken!

  • Geitvannet og omegn utmarkslag v/ Ann Elise Eriksen
  • Sjyvannet grunneierlag v/ Kim-Arne Hansen
  • Stønesbotn utmarkslag v/ Jarle Elveland
  • Gnr 90/1 og 4 i Bukkemoen sameie v/ Per M. Skum