Gå til sidens hovedinnhold

Grunnlovskamp: "Den samiske folkegruppe" eller "et folk og urfolk"

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trusler og hat mot samer skal bekjempes, er overskriften i et fellesbudskap fra sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland og ministre for samiske saker i de tre land, publisert på Nord Norsk debatt (ND) i Nordlys 30. januar.

Det er en selvfølge at også politikere slår ned på hets og trakassering. Så hva er dette for noe? Svaret kom i første linje i ingressen: «Samene er anerkjent som ett folk og urfolk (...)».

Det er i beste fall naivt å tro at formuleringen «et folk og urfolk» ikke smitter over på norsk politikkutvikling. I verste fall dreier det seg om en bevist strategi for å forme samfunnet og/eller at «vi som ikke synes noe om Sametinget med vedheng, skulle bli redd og legge ned pennen», slik Nils P. Mikkelsen, Bergen, formulerer det i kommentarfeltet i Nordlys.

Det er en kjent sak at Sametinget ved Norske Samers Riksforbund (NSR) over en årrekke har gjort forsøk på å få Stortinget med på å skifte ut dagens formulering «den samiske folkegruppe» i §108 i Grunnloven med «samene som et folk og urfolk».

For Norske Samers Riksforbund er nemlig «et folk og urfolk» nøkkelkortet til maktbygging gjennom koblingen til ILO-konvensjon 169; - som for NSR viser seg å være en vellykket kobling.

«(...) det er tatt inn i ILO-konvensjonen at samene er urfolk i Norge, det er politisk korrekt og smart, men det er faglig uriktig». (Professor emeritus UiO Ole Jørgen Benedictow). (ILO konvensjon 169 gjelder nemlig for urbefolkninger som fortsatt driver næringsvirksomhet i sin opprinnelige form i opprinnelig område).

Etter initiativ fra NSR er det på nytt fremmet forslag i Stortinget om å endre §108 i Grunnloven. Forslaget vil realitetsbehandles i neste stortingsperiode. Ville sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) ha skrevet under på et fellesbudskap hvis Grunnlovens formulering «den samiske folkegruppe» ble benyttet i stedet for «samene som ett folk og urfolk»?

Historisk har det ikke vært lett for samelandspolitiske aktivister å oppnå forståelse hos den samiske folkegruppe, til begrepet «urfolk». I arbeidet med Finnmarksloven og Konsultasjonsordningen strevde kommunal- og regionalminister Erna Solberg - alle avstamningspolitiske ordningers mor – fælt med nettopp det. I kongelig resolusjon av 28. juni 2005 om prosedyrer ved konsultasjoner med Sametinget, som hun fremmet, opplyser hun at: ”myndighetene ved gjennomføringen av konsultasjonene, må gi urfolksrepresentantene relevant og fullstendig informasjon, og at denne må presenteres på en måte som urfolket kan forstå.”

Urfolket forsto. Bare spør Erna Solbergs to statssekretærer som begge er fra Kautokeino. Solbergs forståelse ga som konsekvens at utviklingen av Høyres såkalte samepolitikk siden har skjedd bak lukkede dører. Det politiske Norge er bundet til NSR-masten i Sametinget.

På det ekstraordinære, heldigitale landsmøtet til NSR lørdag 30. januar forsto man budskapet i debattinnlegget, det ble lest som et håp, ja mange leser det som et løfte, om at Stortinget i neste periode vil skifte ut «den samiske folkegruppe» med «samene som et folk og urfolk».

Hver gang forslag om endring av Grunnlovens §108 har vært votert over i Stortinget, har Høyres og FrPs grupper samlet stemt imot. Sist i 2019. Men likevel: «Sametinget representerer samene – Norges urfolk», skrev sameminister Jan Tore Sanner inn i Kong Haralds tale ved åpningen av det 8. Sameting 11.10. 2017.

Sanners etterkommer i KMD, Monica Mæland, velger langt på vei bort demokratiet for å komme til en forståelse med NSR. Hun overkjørte kommuner og statsforvalteren i Nordland i grenseinndelingssak i tråd med ønsket fra NSR. Samene har «grunnlovsvern som urfolk», hevdet hun uriktig, i Stortinget. «Samene er urfolk – punktum» skrev hun i Nordlys etter anmodning fra NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Og nu viser det seg også at stortingsrepresentant Svein Harberg (H), Aust-Agder, er medforslagsstiller til endring av §108 i retning av NSRs ønske. Bosatt langt unna virkeligheten lever også han i troen på ting som ikke stemmer.

«Norge har en strategi mot hatefulle ytringer og handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion», opplyses det om i debattinnlegget. Det vil vekke oppsikt langt utenfor Norden, ja også i FN-kretser, om ikke ett av tiltakene i planen er å fjerne alle lover, forskrifter og ordninger i Norge som skiller på etnisitet. Pr FN-definisjon er dette lovverket og disse ordninger nemlig for rasediskriminering å regne, og er for øvrig også i strid med EU-direktiver med forbud mot diskriminering i arbeidslivet på etnisk grunnlag.

Ministrene og sametingspresidentene viser til samiske rettigheter. Den korrekte betegnelsen her er samiske særrettigheter; - selve grunnlaget for diskriminering over en lav sko, også av samer som ikke driver med rein. Når etnisk tilhørighet og avstamning bestemmer rettigheter innen slekter, familier, mellom naboer og blant næringsutøvere, melder følgeskader seg i form av uro, berettiget misnøye, ja endog konflikter. Folk er snille, omgjengelig og tolerante, men kan bli skuffet og sint av mindre.

«Norge, Sverige og Finland har begynt forberedelsene av sannhets- og forsoningsprosesser. Prosessene kommer til å bidra til å belyse historisk urett», opplyser kronikkforfatterne. Regjeringen i Norge opptrer respektløs overfor Stortinget og kommisjonen. I Norge består forberedelsene i realiteten av å problematisere sannhets- og forsoningskommisjonens arbeide.

Kommisjonens mandat er å registrere urett som er begått før kommisjonen startet sitt arbeide.

Etter at kommisjonen ble opprettet, har regjeringsapparatet trappet opp arbeidet med å utvikle det statsminister Erna Solberg mener, er «urbefolkningsforpliktelsene våre». Regjeringsapparatet rangerer minoriteter og fremmer lover og ordninger som skiller på etnisitet. Kommisjonen blir derfor tvunget til å kikke nærmere på, og mene noe om, den innebygde uretten i den såkalte samepolitikk, som systematisk utvikles i lukket rom i KMD, med statsråd Linda Hofstad Helleland som ansvarlig, etter at kommisjonen begynte å jobbe.

Høyre har vedtatt et program for Sametingets virksomhet 2017-2021 med overskriften «Vi tror på Sápmi» som sammen med den samisk språklige utgaven av programmet kunne lese på Høyres hjemmeside. Ved inngangen til dette valgåret ble den norsk språklige utgaven fjernet fra hjemmesiden.

Det finnes knapt noen saker som regjeringsapparatet konsulterer/forhandler med Sametinget om, som ikke også får konsekvenser for folk flest. Referater fra de halvårlige forhandlingsmøtene mellom ministeren og sametingspresidenten skal offentliggjøres i henhold til prosedyrene for konsultasjoner. Siste møte det er offentliggjort referat fra, er 11. mars 2020.

Innbyggerne og næringslivet nordenfjells bør opplyses om hva Høyre-ledelsen har kokt i hop av politikk, i samråd og forståelse med NSR i Sametinget. Den norske utgaven av «Vi tror på Sápmi» og referatene fra forhandlingene med sametingsrådet må legges ut. Det bør skje snarest, for eksempel på Samefolkets dag 6. februar.

Kommentarer til denne saken