Gå til sidens hovedinnhold

Grønn rundtur: MDGs program sier JA til fremtiden i hele landet

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordlys' Tone Angell Jensen synes å være forvirret over hva som egentlig er MDGs politikk. Hun har tydeligvis ikke fått med seg hva alle i partiet er enige om - nemlig at det eneste som vil sikre gode liv i både små og store samfunn er å løse klima- og naturkrisa. Siden jeg er sikker på at Jensen er like opptatt av livsgrunnlaget og fremtiden vår som jeg er, vil jeg her forsøke å gi en innføring i MDGs politikk til hjelp i valgkampen.

I helgen satt mange hundre grønne delegater fra hele landet samlet i MDGs digitale landsmøte. Der debatterte og stemte vi oss gjennom et mangfold av politiske temaer for å bli enige om programmet MDG går til valg på inn mot høstens stortingsvalg. MDG er et parti i vekst, og med over 10 000 medlemmer og flere hundre folkevalgte fra hele landet er det som i alle andre partier ulike meninger om mangt - og godt er det.

De demokratiske prosessene i et politisk parti er noe vi alle må hegne om, uansett hvilke ideologisk retning vi tilhører. Og som nestleder er det min selvsagte oppgave å forholde meg til hva flertallet i partiet har bestemt - om det gjelder grønn politikk for helheten, for storbyer eller for distriktene.

I motsetning til hva Tone Angell Jensen synes å tro, er helheten i MDGs vedtatte politikk noe hele partiet står samlet bak. Det er en grønn politikk som vil sikre livsgrunnlaget for oss alle - der gode, trygge liv i små og store samfunn i hele landet er selve ryggraden.

Så, Jensen, la oss ta en liten rundtur innom noen av søylene i det grønne partiprogrammet som jeg er særlig stolt av at vi har vedtatt i landsmøtet vårt:

En bærekraftig fremtid i hele landet. MDG vil sørge for at distriktene utvikles og ikke avvikles i møte med krisa vi står i og at løsningene sikrer gode liv, arbeidsplasser og samfunn også i fremtiden.

Derfor vedtok også landsmøtet at en av våre hovedsatsinger i de fire neste årene er å bidra til utvikling av bygder og distriktsområder, redusere presset på matjord, natur og annet areal, og legge til rette for gode liv, tradisjonell og ny grønn næringsutvikling, klimavennlige valg og grønne lokalsamfunn over hele landet.

Siden de fornybare naturressursene ikke kan flyttes på, er avstandene til markeder og middagsbord noe alle politikere må forholde seg til. MDG mener folk og verdifullt gods fra distriktene i fremtiden må ha muligheten til å forflytte seg uten klimagassutslipp for å sikre både lokale arbeidsplasser og nasjonale verdier. Derfor er jeg stolt over at hele partiet har samlet seg bak at vi skal sikre trygge og gode fylkesveier, at elbilfordeler og utbygging av ladenett også kommer distriktene til gode, at det skal satses på utslippsfri flytransport på kortbanenettet, at vi må ha et krafttak for den grønne sjøveien og at vi skal få hele landet over på skinner.

Alle i MDG er stolte av det vi har fått til i storbyene. Det er imidlertid ikke sånn at “one size fits all” når det kommer til utfordringer eller løsninger i møte med klima- og naturkrisa. Derfor må det finnes politikk tilpasset det storbyene trenger - og derfor må det også finnes politikk som skal sørge for en grønn fremtid i distriktene.

Vi står nemlig alle overfor den samme utfordringen i årene som kommer. Klima- og naturkrisa kjenner ingen grenser og allerede nå kjenner vi som bor utenfor storbyene på konsekvensene.

Folk i distriktene rammes stadig oftere av ekstremvær, og bønder, fiskere og reindriftsutøvere mister livsgrunnlaget sitt når årstidene går av hengslene. Og nedbygging av natur spiser av naturkapitalen ressursbaserte næringer er avhengige av både nå og i fremtiden.

Klima- og naturkampen er derfor minst like viktig utenfor de store byene - og det tar vi i MDG på alvor.

Et bærekraftig matsystem. MDGstår for en helhetlig matpolitikk som kobler sammen helse, miljø og verdiskaping. Et bærekraftig matsystem gir økt konkurransekraft for produkter som produseres i samsvar med planetens tåleevne og styrker folkehelsen. Vi vil styrke global og nasjonal matsikkerhet ved å produsere mer på egne ressurser, og selvforsyningsgraden skal overstige 60 prosent innen 2030.

Bøndene og fiskerne er en sentral del av løsningen, og de skal tjene godt på sitt samfunnsoppdrag. For å få til det vil vi blant annet fase ut import av kraftfôr og tilpasse kjøttproduksjonen til det lokale ressursgrunnlaget. Samtidig bør vi øke produksjonen av matkorn, frukt, bær, grønnsaker og belgvekster.

MDG vil redusere kjøttforbruket kraftig, fordi det er det FNs klimapanel sier vi trenger om vi skal løse klimakrisa. Dette skal vi gjør ved å gi folk nye og bedre muligheter til å velge annet enn kjøtt. Det er også sånn at vi i spiser dobbelt så mye kjøtt i dag som for 50 år siden. Det er hverken er bra for helsa, klimaet eller for å sikre matproduksjon i hele landet.

MDG vil tilrettelegge for at det skal bli lettere å velge frukt og grønt ved å kutte momsen. Vi vil satse på lokalmat og ta i bruk lokale ressurser. Produksjonen av matkorn, frukt, bær, grønnsaker skal økes, samtidig som det kjøttet vi fortsatt vil spise skal være basert på lokale ressurser, ikke importert kraftfôr. Slik vil man få større valgfrihet og bedre kvalitet.

Dessuten skal vi spise mer fisk. Vi vil at kystfiske skal være ryggsøylen i næringen - og sikre at fisken skaper arbeidsplasser og verdiskaping i kystsamfunnene fremfor i utlandet.

En bærekraftig fremtid uten olje. MDG vil ha Norge ut av en oljealder som hører fortiden til og som ødelegger kloden vi bor på. Vi vet at det ikke blir enkelt, derfor vil vi gjennomføre en planmessig, kontrollert omstilling samtidig som vi ivaretar sysselsetting, bidrar til omskolering av oljearbeidere og skaper nye arbeidsplasser.

Det er folkene og de fornybare naturressursene over hele landet – ikke olje og gass – som skal bære det norske velferdssamfunnet i framtida. De siste tiårene har mange av de tradisjonelle distriktsnæringene som fiskeforedling, skogsindustri og en rekke servicenæringer mistet konkurranseevne og havnet i skyggen av oljeindustrien.

Nå trenger Norge politikere som tør å planlegge for en fremtid uten olje.

De europeiske og globale energimarkedene er i kraftig endring og etterspørselen etter norsk olje og gass vil falle drastisk i årene som kommer. Vi kan velge om vi vil leve i spenning og bli tatt på senga når oljeetterspørselen tørker ut eller vi kan velge å selv legge planen for hva velferdsstaten vår skal hvile seg på i fremtiden.

MDG mener det siste er det eneste bærekraftige alternativet.

Den viktigste saken. Klimakrisa er kjent for alle, men de siste årene har alarmen gått for at vi også står i en naturkrise der livet vi deler jorda med nå utryddes i et faretruende tempo.

Naturkrisa er en katastrofe for enkeltindividene som dør og artene som dør ut. Det er også en katastrofe for oss mennesker, siden vi er avhengige av at økosystemtjenestene som gir oss luft, vann, mat og beskyttelse fra flom og skred nå er satt under stort press.

Og det er arealtap som er hovedårsaken til at livsveven knaker i sammenføyningene.

MDG vil derfor ha på plass en naturlov. Hvis vi skal gjøre det FNs naturpanel sier vi må gjøre for å redde jordas natur, må vi sikre en politikk som løser både naturkrisa og klimakrisa - samtidig. En naturlov skal sette overordnede mål vi skal styre etter for å ta vare på naturen og forhindre at vi bygger ned mer. Med naturloven vil vi sørge for full stans i nedbygging av natur, at vi reparerer naturen som er ødelagt og at vi verner mer.

Å kjempe for å stanse klima- og naturkrisa er vår tids største sak. Grunnen er enkel: Hva er vel mer viktig enn å ta vare livsgrunnlaget vårt?

MDG sier JA til fremtiden. Mange prøver å framstille MDG som et nei-parti. La meg derfor avslutte med noen eksempler som viser at vi er et ja-parti:

 • JA til å bygge Nord-Norgebanen
 • JA til å sikre tilgang til bredbånd over hele landet
 • JA til et sammenhengende ladenett innen 2023, der distriktene prioriteres
 • JA til å etablere Bygdemiljøpakker for miljøvennlig transport i distriktskommuner
 • JA til øke kommunenes økonomiske handlingsrom
 • JA til at kommune- og fylkessammenslåing skal være frivillig og avgjøres lokalt
 • JA til desentralisering av statlige arbeidsplasser
 • JA til et godt og forutsigbart luftambulansetilbud i hele landet
 • JA til belønningsordninger til kommuner som tar vare på naturen
 • JA til lukkede oppdrettsanlegg innen 2025
 • JA til å verne viktige fiskefelt mot oppdrettsvirksomhet og havvindindustri
 • JA til at råderetten over fiskebestandene og ressursene i havet tilhører folket
 • JA til å etablere kommunale kvotebanker eller distriktskvoter
 • JA til å redusere merverdiavgiften for lokalt foredlet sjømat

For å nevne noen.

MDG sier ganske enkelt JA til fremtiden - i hele landet.

Kommentarer til denne saken