UiT Norges arktiske universitet er i samtaler med en fransk flyprodusent om testing av «grønne fly» i Tromsø og Bardufoss. I første omgang mindre fly, i neste omgang et 19-seters fly. Arbeidet er viktig med tanke på å legge til rette for persontransport med elektriske fly under harde arktiske værforhold. UiT har allerede kommet langt med konkrete prosjekter som er direkte knyttet til det grønne skiftet.

I tillegg jobber universitetet med å få på plass et avansert senter for simulering og trening i Tromsø. Målet er et nasjonalt forsknings og undervisningssenter for ulike operative yrkesgrupper innenfor luftfart, helse og maritime næringer.

Dette passer som hånd i hanske med regjeringens næringslivsstrategier i nord. I Hurdalsplattformen slås det fast at man vil opprettholde et godt, desentralisert nett med kortbaneflyplasser og sørge for at disse brukes i arbeidet med elektrifisering av luftfarten, blant annet gjennom et program for teknologiutvikling.

Da må man starte i nord. Der må man bygge videre på allerede eksisterende sterke fagmiljøer hos UiT, både i Tromsø, Bardufoss, Narvik og Svalbard. For eksempel flygerutdanning, luftfartsvitenskap, jordobservasjon, droner og nautikk.

UiT har som eneste miljø i Norge et senter for fremragende undervisning forankret i simulatorbasert utdanning. Summen av alt gjør det derfor naturlig å tenke seg Avinor sitt planlagte nasjonale testsenter for elektriske fly, i sammenheng med dette.

Når den kunnskapmessige grunnmuren allerede finnes, gir det som oftest et godt grunnlag for å etablere ny virksomhet.

I Nord-Norge finnes det sterke forskningsmiljøer som selv tar initiativ for å bidra til omstillingen av samfunnet og det grønne skiftet. Det byr på muligheter for store positive ringvirkninger for regionalt næringsliv. Samspill med Luftambulansetjenesten og Forsvaret – som er tungt tilstede i regionen, vil også bli viktig.

Grønn luftfart er særlig viktig lengst nord i landet med lange avstander og mangel på transportalternativer. Fossilfrie fly er synonymt med industriell utvikling. Kobling mellom forskning og innovasjon er det som skaper arbeidsplasser.

Nasjonale satsinger ved utgangspunkt i fagmiljøer ved UiT vil bli en bærebjelke for utdanning og forskning, samt sikkerhet og beredskap i nordområdene. La oss håpe de nordnorske stortingsrepresentantene er sitt ansvar bevisst og understøtte kunnskapsmiljøer i nord som kan ta på seg nasjonale oppdrag. Ellers risikerer man at nye satsinger legges til Sør-Norge.